/
/

Nationell informationsstruktur 2015:2

Den nationella informationsstrukturen ska identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård och omsorg och förbättra hanteringen av information genom att skapa en gemensam struktur för den information som behöver hanteras kring en individanpassad process inom ramen för hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

Modeller för vård och omsorg

Modeller för hälso-och sjukvård

Modeller för socialtjänst

Bilagor

Bilaga 1 Läsanvisning till modellerna

Bilaga 2 Modeller för vård och omsorg

Bilaga 3 Modeller för hälso- och sjukvård

Bilaga 4 Modeller för socialtjänst

Bilaga 5 Tillämpningsanvisning

Bilaga 6 Krav på innehåll-angelägenheter

Bilaga 7 Arkitektur och metodbeskrivning

Bilaga 8 Revidering och nyutveckling av modellerna i NI 2015:2

Bilaga 9 Översiktliga samband till ursprungliga modeller

Bilaga 10 Kodverk för informationsklasserna Samband och Deltagande 

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen att vidareutveckla och kvalitetssäkra den gemensamma informationsstrukturen så att den stödjer och leder till målen om en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Gemensam informationsstruktur består av nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk.

Utifrån de erfarenheter som Socialstyrelsen gjort sedan NI presenterades i en första version har Socialstyrelsen sett ett behov av att vidareutveckla denna för att möta nya krav, behov och regeringsuppdrag. Metoden för vidareutveckling är baserad på en internationell standard för informationsarkitektur och genomförts genom systematiskt genomgång av begreppsområde per begreppsområde. Modellerna i publikationen ska direkt kunna tillämpas vid varje publicering och en tidigare delleverans publicerades i december 2014 (NI 2015:1). Under 2015 har vidareutvecklingen fortsatt och denna rapport beskriver ytterligare utökningar av modellerna. Arbetet kommer att fortsätta under 2015 för att leverera nya versioner av modeller vars innehåll till stor del täcker målgruppernas behov. De nya versionerna av modellerna redovisas tillsammans med läsanvisningar och tillämpningsanvisningar i bilagor.

NI är ett viktigt verktyg för uppnå semantisk interoperabilitet och ska användas för att identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård och omsorg på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt. Med NI får både beställare och leverantörer av processorienterade it-stöd en gemensam bas för kravställning och utveckling. Detta ger bland annat bättre möjligheter att kombinera it-stöd från olika leverantörer som används i olika delar av individens vård- och omsorgsprocess. De primära målgrupperna för NI är olika intressenter inom vård och omsorg: beställare och utförare, myndigheter samt de som utformar och tillhandahåller it-stöd och e-tjänster.

Läs hela sammanfattningen
Nationell informationsstruktur 2015:2

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-6-53
Format: POD
Antal sidor: 171
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr