/
/

Förutsättningar för att etablera en evidensbaserad praktik i socialtjänsten – En intervjustudie med chefer inom socialtjänsten

Rapporten beskriver organisatoriska förutsättningar som har visat sig underlätta etablering av en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Resultatet visar att det är bra att börja där verksamheten är stark, till exempel där det finns stort intresse eller tidigare goda erfarenheter.

Sammanfattning

Intresset för evidensbaserad praktik (EBP) har ökat men etablering av EBP i praktiken har visat sig vara svårt. Denna rapport beskriver organisatoriska förutsättningar som visat sig underlätta etablering av EBP i socialtjänsten. Resultaten baseras på intervjuer med 22 högre chefer inom socialtjänsten i 14 kommuner.

Resultaten visar att det finns flera möjliga startpunkter och vägar för organisationer som vill etablera EBP. Sammanfattningsvis handlar det om att börja där verksamheten är stark, till exempel där det finns ett stort intresse, tidigare goda erfarenheter eller välutvecklade rutiner. Aktiviteternas tidsordning verkar inte vara betydelsefull.

Strategisk ledning är avgörande i etablering av EBP. Det räcker sällan med en engagerad ledare utan det behövs en ledningsstruktur som främjar EBP. Tre områden tycks särskilt viktiga: Aktiva val, Kunskapssyn och kompetens samt Målstyrning och uppföljning. Inom varje område finns flera komponenter. Aktiva val handlar i korthet om att den strategiska ledningen gör systematiska val baserat på brukarnas behov kring vad som utvecklas, vilka verksamheter och medarbetare som är involverade och vilket stöd som behövs.

Området kunskapssyn och kompetens handlar om att den strategiska ledningen skapar en gemensam kunskapsgrund kring EBP samt systematiskt och kontinuerligt planerar medarbetarnas professionella utveckling. Inom området målstyrning och uppföljning ingår att använda klientutfall och andra mätetal i syfte att lära och utveckla verksamheten, liksom en kontinuerlig dialog mellan den politiska ledningen och förvaltningen.

Interaktion mellan komponenterna är viktigt; det räcker inte att enskilda komponent finns på plats. Snarare är det strävan mot en växelverkan mellan dem som skapar synergier och en riktning som stärker möjligheterna att etablera EBP.

I slutet av rapporten finns ett verktyg som kan användas av verksamheter som vill undersöka de egna förutsättningarna för att införa EBP.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-6-34
ISBN: 978-91-7555-321-4
Format: POD
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Knut Sundell
075-247 34 09