/
/

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – Slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014

Rapporten sammanfattar resultaten från satsningen att utveckla och införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Den redovisar Socialstyrelsens uppdrag att fördela prestationsersättning, ge information och stöd till kommuner samt följa upp satsningen på nationell nivå.

Sammanfattning

Lokala värdighetsgarantier är ett frivilligt långsiktigt förändringsarbete med syfte att på ett konkret sätt förankra socialtjänstlagens värdegrund för äldreomsorgen i det dagliga arbetet med brukarna.

Regeringens satsning på att stimulera kommuners arbete med lokala värdighetsgarantier har pågått under åren 2011 till 2014 och har fått ett brett genomslag. Totalt 268 av landets kommuner har ansökt om och beviljats statsbidrag för prestationer i olika faser av utvecklingsarbetet. Kommunerna har i nuläget kommit olika långt i sitt arbete. I mars 2015 hade 213 kommuner, utformat och infört lokala värdighetsgarantier inom en eller flera delar av äldreomsorgen. Andra kommuner håller fortfarande på att utforma garantier, medan en liten del har valt att inte arbeta med lokala värdighetsgarantier.

Socialstyrelsens uppdrag Prestationsersättning till lokala värdighetsgarantier har varit tredelat: prestationsersättning, information och stöd till kommuner samt nationell uppföljning. Dessa kan sammanfattas enligt följande:

 
Prestationsersättning

  • Under åren 2011 till 2014 har totalt 254,2 mnkr betalats ut i prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier. Sammanlagt 391 mnkr har varit tillgängliga för kommunerna att söka.
  • Sammanlagt har 268 kommuner ansökt om prestationsersättning under någon fas av satsningen. Intresset för prestationsersättningarna var störst 2011 och har sedan dess avtagit.
  • År 2014, satsningens sista år, kunde kommunerna ansöka om totalt 96 mnkr i prestationsbaserade statsbidrag för att utveckla lokala värdighetsgarantier. Socialstyrelsen godkände ansökningar och prestationer från 115 av de 122 kommuner som ansökte. Alla tillgängliga medel fördelades till dessa 115 kommuner enligt en fördelningsram som baserades på respektive kommuns befolkning äldre än 75 år.

Information och stöd till kommunerna

Socialstyrelsen har under satsningens gång bland annat

  • publicerat två vägledningar för kommunerna om hur man kan utforma värdighetsgarantier
  • löpande informerat och väglett kommuner vid kommunbesök, per telefon och annan korrespondens, om hur lokala värdighetsgarantier kan utformas och följas upp i samband med deras arbete med ansökningar om prestationsersättning
  • publicerat informationsfilmer och artiklar om utvalda kommuners arbete med lokala värdighetsgarantier på kunskapsguiden.se samt på Socialstyrelsens webbplats
  • anordnat webbinarier för att presentera exempel på arbete med lokala värdighetsgarantier.

Nationell uppföljning

 

De allra flesta kommunerna i Sverige har ett pågående värdegrundsarbete inom äldreomsorgen. Närmare tre fjärdedelar, 213 kommuner, har infört lokala värdighetsgarantier som ett instrument för att omsätta den nationella värdegrunden i praktiken.

Kommunernas intresse för att ansöka om prestationsersättning har varierat stort. Nästan nio av tio kommuner ansökte 2011 och endast fyra av tio 2014. Den sjunkande efterfrågan på prestationsersättning ska inte tolkas som att kommunernas engagemang för värdegrundsfrågor sjunker, utan snarare som ett uttryck för att prestationsersättningarna inte har varit anpassade till kommunernas pågående arbete med att utforma och införa lokala värdighetsgarantier i linje med värdegrundsarbetet. De villkor och krav som regeringen har satt för att kommunerna ska kunna ta del av prestationsersättningar har i vissa fall gått emot Socialstyrelsens rekommendationer. Utformningen av prestationsersättningarna har förutsatt ett relativt högt utvecklingstempo medan Socialstyrelsens vägledningar hela tiden har understrukit att arbete med lokala värdighetsgarantier är en tidskrävande process eftersom det behöver förankras i många led.

Myndighetens uppföljning visar att kännedomen om värdighetsgarantier är låg bland brukarna och deras anhöriga. Denna faktor, tillsammans med bristande utbildning och organisation av personalgrupper och verksamhetsledare är sådant som riskerar att göra lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen verkningslösa.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-5-8
Format: POD
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Susanna Dellans
075-247 30 00