/
/

Kommunal familjerådgivning år 2014

Rapporten innehåller statistik om kommunal familjerådgivning 2014. Resultatet visar bland annat att antalet som besöker kommunal familjerådgivning ökat stadigt de senaste tio åren.

 Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över familjerådgivning som bedrivits eller bekostats av kommunerna under år 2014. Kommunerna ska enligt 5 kap 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, sörja för att familjerådgivning kan erbjudas dem som begär det. Familjerådgivning lämnas genom kommunernas egen försorg eller genom annan lämplig yrkesmässig rådgivare.

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • År 2014 var antalet ärenden inom kommunernas familjerådgivning drygt 35 000.
  • Under år 2014 hölls över 111 000 familjerådgivningssamtal med drygt 62 000 personer i åldern 18 år och äldre. Det motsvarar 10 personer per 1 000 i befolkningen i åldern 18–69 år.
  • Antal ärenden som påbörjades var under år 2014 drygt 28 000.
  • Drygt 44 000 barn under 18 år berördes direkt eller indirekt i ärenden som påbörjades under året.
  • I 80 procent av de ärenden som påbörjades 2014 var de besökande gifta par eller samboende. Särboende par utgjorde 5 procent och par som separerat utgjorde 10 procent av ärendena.
  • Antal påbörjade ärenden med parrelation var under år 2014 drygt 26 000. Vanligast var att parrelationen pågått mellan 5 och 9 år. Denna grupp utgjorde 28 procent av alla påbörjade parrelationsärenden år 2014.
  • Stora variationer framkom mellan länen när det gäller andelen personer i befolkningen som besökte kommunal familjerådgivning under år 2014. I Hallands län, där andelen var störst, besökte 17 personer per 1 000 invånare i åldern 18–69 år kommunal familjerådgivningen för samtal medan samma siffra i Kronobergs län var 4.
  • Antalet ärenden, samtal samt personer som besöker kommunal familjerådgivning har stadigt ökat sedan år 2004.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-5-7
ISBN: 978-91-7555-314-6
Format: POD
Antal sidor: 79
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Jesper Hörnblad
075-247 30 00