/
/

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd – Beskrivning av kommunernas arbete med reformen

Fritidspeng är en ekonomisk ersättning som barnfamiljer kan ansöka om från kommunen för barnens fritidsaktiviteter. I rapporten redovisas bland annat hur många kommuner som betalat ut fritidspeng sen juli 2014 och till vad.

Korrigerad 11 augusti 2015: Tabell 2, sid 10, belopp för median och minimivärde avseende Fritidspeng och Kringkostnader. Sid 14, 2:a stycket, andra meningen: ”två tredjedelar” är ändrad till tre fjärdedelar.

 

Sammanfattning

Från och med juli 2014 har hushåll med barn i årskurs 4-9 möjlighet att söka ekonomisk ersättning i sin kommun i form av fritidspeng för barnens fritidsaktiviteter. För att vara berättigad till fritidspeng ska familjen ha haft ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd under en längre tid. Socialstyrelsen har gjort en insamling av statistik avseende fritidspeng.

Några resultat:

  • Många kommuner kan inte redovisa uppgifter om fritidspeng eftersom verksamhetssystemen ännu inte stödjer framtagande av data. I många fall har beloppen registrerats och betalats ut som ekonomiskt bistånd.
  • 74 procent av kommunerna har betalat ut fritidspeng till hushållen. Fritidspengen har exempelvis använts till avgifter för idrott (fotboll, simning, kampsport, ridning etc.), medlemskap i kulturskola eller musikskola och inköp av utrustning som är förknippad med aktiviteten.
  • Drygt en fjärdedel av kommunerna har inte betalat ut fritidspeng. Detta beror bland annat på att hushållen inte har uppfyllt kriterierna (ålder och biståndstid), att hushåll inte har sökt trots informationsinsatser, att socialtjänsten inte har informerat tillräckligt, att kommunen redan tillämpar en förhöjd fritidsnorm inom ramen för försörjningsstödet och att kommunen har avvaktat på grund av reformens osäkerhet med anledning av regeringsskifte.
  • Majoriteten av kommunerna har informerat hushållen om fritidspeng vid besök och via telefonsamtal.
  • Flertalet av kommunerna har betalat ut fritidspengen direkt till hushållen som därefter har verifierat kostnaden med kvitto från arrangören.
  • För drygt hälften av kommunerna har statsbidraget för fritidspeng varit högre än kostnaderna. I många kommuner är det för närvarande oklart hur detta överskott kommer att användas. Inga krav på återbetalning finns idag. Några anger att bidraget kan komma att användas till framtida ansökningar om fritidspeng, barns övriga ej ledarledda fritidsaktiviteter, andra åldersgrupper, personalkostnader, kostnader för ekonomiskt bistånd och liknande.
  • Kommunerna betonar vikten av att stärka barnens situation i hushåll med ekonomiskt bistånd. Flera kommuner menar dock att kriterierna för fritidspeng är alltför snäva, vilket gör att behoven hos många barn i ekonomiskt utsatta familjer inte går att tillgodose. Det finns kommuner som lyfter fram fördelar med riktade insatser som fritidspeng. Andra anser att en höjning av riksnormen gällande försörjningsstöd skulle vara att föredra i stället för fritidspeng.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-5-5
Format: POD
Antal sidor: 35
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr