/
/

Familjerätt år 2014

Rapporten innehåller uppgifter för år 2014 om kommunernas insatser inom familjerätten. Det rör sig bland annat om fastställande av faderskap, vårdnadsutredning och adoptionsutredningar.

Tabeller

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik för år 2014 över kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstla-gen. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om fastställande av faderskap respektive föräldraskap, samarbetssamtal, upplysningar enligt föräldrabalken (så kallade snabbupplysningar), utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. För det bortfall som förekommer har korrigering gjorts på läns- och riksnivå. Statistiken redovisas per kommun, län och riket. Sammanfattningsvis visar statistiken bland annat följande:

  • Totalt pågick knappt 75 500 faderskapsutredningar under år 2014. Det innebär att 66 procent av samtliga födda under året var aktuella för en faderskapsutredning. Vid en jämförelse med förhållandena under de senaste fem åren har denna andel varit i stort sett konstant.
  • Flertalet av faderskapsutredningarna, knappt 63 000 eller drygt 83 procent, avslutades med att faderskapet fastställdes genom bekräftelse, det vill säga fadern bekräftade faderskapet. Knappt 1 procent av utredningarna avslutades med att faderskapet fastställdes genom dom, drygt 2 procent av utredningarna lades ned och ungefär 14 procent pågick fortfarande vid årets slut.
  • Av de ärenden där faderskapet fastställdes genom bekräftelse anmälde föräldrarna i de flesta fall, cirka 55 200 eller cirka 88 procent, att de var sammanboende och var övertygade om att barnet var deras gemensamma. Denna andel har i stort sett varit densamma de senaste fem åren.
  • Under år 2014 slutfördes föräldraskapsutredningar för 183 barn vilket är 36 barn färre än föregående år. För flertalet, 170 barn, fastställdes föräldraskapet genom bekräftelse och för 13 barn genom dom. Totalt 24 utredningar lades ned under året. Vid årets slut pågick 99 föräldraskapsutredningar.
  • Under år 2014 var nära 6 900 barn och ungdomar (0–17 år) aktuella för utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge. Detta motsvarar cirka 35 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under åren 2010–2014 har denna andel minskat från 38 till 35 barn.
  • Antal barn som varit föremål för snabbupplysning från socialnämnden under år 2014 var nästan 10 900. Under den senaste femårsperioden har detta antal ökat med i genomsnitt cirka 5 procent per år.
  • Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Under år 2014 tecknades knappt 3 500 sådana avtal. Cirka 55 procent av avtalen gällde vårdnad, 21 procent avsåg boende och resterande 24 procent umgänge.
  • Kommunerna ska även bistå med umgängesstöd. Under år 2014 har kommunerna lämnat yttranden för 1 600 barn, och socialnämnderna har verkställt beslut om umgängesstöd för 1 400 barn.
  • Under år 2014 lämnade kommunerna knappt 380 yttranden över nationella adoptioner, det vill säga adoptioner av barn 0–17 år födda i Sverige. Flertalet av yttrandena, 81 procent, avsåg adoption av styvbarn.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-5-4
ISBN: 978-91-7555-313-9
Format: POD
Antal sidor: 91
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Barbro Engdahl
075-247 30 00