Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Mätning av hälsa och funktionshinder – Manual till WHO:s formulär för bedömning av funktionshinder, WHO Disability Assessment Schedule – WHODAS 2.0

Det här är en översättning av WHO:s manual för WHODAS 2.0, WHO Disability Assessment Schedule, ett bedömningsinstrument för att mäta hälsa och funktionshinder inom vård och omsorg. Manualen riktar sig till personal i hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra som studerar funktionshinder och hälsa.

Bilaga

Rättningar av WHODAS 2.0 (mars 2017)

Sju delar av WHODAS 2.0

12-frågeversion, intervjuadministrerad   

12 -frågeversion, administrerad av ombud

12-frågeversion, självadministrerad

12+24-frågeversion, intervjuadministrerad

36-frågeversion, intervjuadministrerad

36-frågeversion, administrerad av ombud

36-frågeversion, självadministrerad 

Om du tänker använda WHODAS 2.0 vänligen fyll i formulär på

WHO:s webbplats.

 Poängberäkning av WHODAS 2.0

För att underlätta poängberäkning finns anvisningar och mallar för enkel beräkning av 12-frågeversionen; domänbaserad, enkel beräkning av 36-frågeversionen och motsvarande för 32-frågeversionen.  

Anvisningar för poängberäkning 

12-frågeversion, beräkningsmall, enkel 

36-frågeversion, beräkningsmall, domänbaserad 

32-frågeversion, beräkningsmall, domänbaserad 

Sammanfattning

Världshälsoorganisationens formulär för bedömning av funktionshinder WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) är ett generiskt bedömningsinstrument som utgör en standardiserad metod för mätning av hälsa och funktionshinder över kulturgränser. Det är baserat på en omfattande uppsättning av frågor i ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) som är tillräckligt tillförlitliga och känsliga för att kunna mäta förändring efter en specifik intervention. Känslighet för förändring testas genom att samma individ bedöms före och efter interventionen. En serie systematiska fältstudier utfördes för att fastställa instrumentets tvärkulturella användbarhet, reliabilitet och validitet samt dess användbarhet inom hälso- och sjukvårdsforskning. WHODAS 2.0 visade sig vara användbart för att mäta nivåer av hälsa och funktionshinder hos den allmänna populationen och för att mäta klinisk effekt och produktivitetsvinst till följd av interventioner.

Den här manualen redogör för de metoder som användes vid utveckling av WHODAS 2.0 och de resultat som erhölls när instrumentet användes på särskilda områden inom allmän hälsa, till exempel psykiska och neurologiska störningar. Manualen kan vara till nytta för forskare och kliniker som önskar använda WHODAS 2.0 i sin verksamhet. Den innehåller de sju olika versionerna av WHODAS 2.0, som är olika omfattande och har olika administreringssätt. Den anger också generella populationsnormer som gör det möjligt att jämföra WHODAS 2.0-värden för vissa underpopulationer med värdena för den allmänna populationen.

Manualen riktar sig till personal inom vård och omsorg, läkare och övrig personal inom hälso- och sjukvård (t.ex. personal inom rehabiliteraring, fysioterapeuter och arbetsterapeuter), hälsoplanerare, samhällsvetare och andra som arbetar med studier av funktionshinder och hälsa. Instrumentet kan vara av särskilt intresse för hälso- och sjukvårdspersonal generellt, men även för psykiatriker, psykologer, neurologer och personal som arbetar med missbruks- och beroendevård, eftersom det hanterar psykisk hälsa och missbruks- och beroendeproblem på samma villkor som andra allmänna hälsoområden.

Utveckling av WHODAS 2.0 skulle inte ha varit möjlig utan det stöd vi fått från personer från olika delar i världen, som lagt ned tid och energi i projektet samt organiserat resurser i ett internationellt nätverk. Vi vill tacka dessa ledande centra, organisationer och enskilda samt alla andra som på olika sätt bidragit till detta stora projekt som tagit mer än tio år att genomföra. Mer information om projektteamet finns på webbplatsen för WHODAS 2.0.1

Läs hela sammanfattningen
Mätning av hälsa och funktionshinder

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-5-1
Format: POD
Antal sidor: 134
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ann-Helene Almborg
075-247 30 00