/
/

Förbättrat stöd till barn som anhöriga – Slutrapport från ett regeringsuppdrag 2011–2014 samt pågående arbete 

I den här rapporten sammanfattas utvecklingsarbetet för ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt förskola/skola.

Sammanfattning

En omfattande satsning på stöd till barn som anhöriga har lett till att fler barn får stöd. Fler barn som anhöriga och deras behov uppmärksammas nu än år 2010, innan uppdraget startade och bestämmelsen om barn som anhöriga infördes i hälso- och sjukvårdslagen. Fortfarande uppmärksammas dock långt ifrån alla barn som anhöriga vilkas föräldrar är kända i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, så att deras behov av information, råd och stöd ska kunna tillgodoses. Variationen är stor mellan olika verksamheter, målgrupper och delar av landet.

Inom hälso- och sjukvården pågår ett arbete i de flesta landsting/regioner för att skapa strukturer för arbetet i form av politiska beslut, styrdokument, utpekat ansvar, barnombud, samverkansstrukturer, journalsystem, system för uppföljning med mera utifrån 2 g § HSL. En webbutbildning om bestämmelsen som tagits fram på uppdrag av Socialstyrelsen samt erfarenhetsutbyte mellan ansvariga kommer sannolikt att bidra till hållbara strukturer, ökad kompetens och att adekvata arbetssätt etableras. Ett fortsatt nationellt stöd från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Socialstyrelsen behövs i form av till exempel lärandeseminarier, erfarenhetsutbyte i nätverk, kunskapsförmedling med mera.

Inom socialtjänsten har ett arbete påbörjats i knappt en sjättedel av kommunerna för att skapa förutsättningar för bättre samordning i utredningar och insatser till barn och föräldrar när en förälder har ett missbruk. Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Nka ger kommunerna fortsatt stöd i att implementera ett familjeorienterat arbetssätt. Socialstyrelsen tar under 2015 fram ett brett kunskapsstöd för implementeringen även i övriga landet. Ökat fokus behövs på barn som anhöriga i socialtjänstens alla verksamheter. Det nämnda samarbetet med nationellt och regionalt stöd till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, blandade lärande nätverk med mera behöver fortsätta även efter 2015.

Personal inom förskola och skola behöver ha ökad uppmärksamhet på barn som anhöriga och deras behov. I samarbete med Skolverket har Socialstyrelsen påbörjat insatser för kompetensutveckling som behöver fortsätta även efter 2015.

Några grupper av barn som anhöriga är särskilt sårbara och/eller eftersatta vad gäller insatser från till exempel hälso- och sjukvård och socialtjänst, såsom späda barn, barn som skadats av alkohol och droger under fostertiden, barn som mister en förälder genom plötsligt dödsfall, barn med föräldrar med neuropsykiatriska svårigheter samt barn i familjer där det förekommer våld. Här behövs ett fortsatt utvecklingsarbete.

Socialstyrelsen anser att en fortsatt nationell satsning för ändamålsenligt stöd till barn som anhöriga utifrån mål 2 och 3 i regeringens ANDT-strategi är angelägen.

  • Ett nationellt kompetenscentrum behövs fortsatt som långsiktig kunskapsbas, för nätverk och utvecklingsarbete med mera för stöd till barn som anhöriga.
  • Behovet av stöd till barn som föds med skador av alkohol och droger är angeläget att uppmärksamma i samband med översynen av ANDT-strategin.
  • Med statligt etableringsstöd för uppbyggnad av en verksamhet med kompetens för att utreda, diagnostisera, stödja samt följa upp barn med misstänkta fosterskador av alkohol, samt utbilda inom området, kan en sådan enhet på sikt tänkas bedriva rikssjukvård inom området.
  • Nationell finansiering av vissa hemsidor som erbjuder stöd till barn som anhöriga kan behöva övervägas.

Om Socialstyrelsen får uppdrag om stöd till barn som anhöriga även efter 2015 blir det möjligt att fortsatt:

  • i samarbete med Nka ge stöd till implementering av 2 g § HSL så att arbetet når ut till alla i vården,
  • i samarbete med Nka, SKL och SKL:s regionala process- och utvecklingsledare ge nationellt och regionalt stöd för att socialtjänsten ska uppmärksamma barn som anhöriga och arbeta samordnat med insatser för hela familjen,
  • i samarbete med Nka och Skolverket ge stöd till personal i förskola och skola genom underlag för kompetensutveckling om barn som anhöriga samt
  • i samarbete med Nka utveckla arbetet för de grupper av barn som behöver uppmärksammas särskilt.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-4-15
ISBN: 978-91-7555-311-5
Format: POD
Antal sidor: 37
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Merike Hansson
075-247 31 71