/
/

Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

I rapporten redovisas patientsäkerhetsutvecklingen i Sverige under perioden 2010-2014. Resultaten visar att antalet allvarliga undvikbara vårdskador har minskat. När det gäller vanliga vårdskador som till exempel vårdrelaterade infektioner så är de regionala variationerna stora.

Bilagor

Bilaga 2

Bilaga 3

Sammanfattning

I denna tredje redovisning av patientsäkerhetsutvecklingen är fokus på perioden 2010–2014. Rapporten visar bland andra följande resultat:

  • Antalet allvarliga undvikbara skador som innebär att patienten får bestående men eller avlider är på en betydligt lägre nivå jämfört med Socialstyrelsens vårdskadestudie 2008. Cirka 3 000 patienter bedöms få bestående men av varierande allvarlighetsgrad jämfört med tidigare cirka 10 000 patienter och vårdskador som bidragande orsak till att patienten avlider är drygt 1 400 jämfört med tidigare cirka 3 000. Trots minskningen i antalet allvarliga vårdskador och vårdskador som bidrar till dödsfall drabbas nästan var tionde patient av en vårdskada.
  • Vårdrelaterade infektioner är det vanligaste skadeområdet i markörbaserad journalgranskning. Punktprevalensmätningarna visar ingen minskning för riket som helhet, knappt nio procent, med en variation mellan landstingen på 5–13 procent. Skillnaderna indikerar att andelen vårdrelaterade infektioner kan minska och att det förebyggande arbetet därför måste utvecklas ytterligare.
  • Mätningarna av patientsäkerhetskultur visar att medarbetarna upplever förbättringsbehov inom flera områden, bland annat högsta ledningens stöd och benägenheten att rapportera risker och avvikelser. Om medarbetarna inte rapporterar risker och avvikelser förloras en viktig grund för för¬bättringsarbete.
  • Användningen av läkemedel som bör undvikas till äldre har minskat. Det är väsentligt att fortsätta förbättra läkemedelsbehandlingen hos äldre eftersom drygt 8 procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar, varav cirka 60 procent bedöms vara möjliga att förebygga.
  • Landstingens systematiska patientsäkerhetsarbete har utvecklats och kunskapen om vårdskadornas omfattning och typ har ökat.
  • Landstingens patientsäkerhetsutbildningar uppvisar stor variation
    avseende struktur och systematik.

Socialstyrelsens anser att utvecklingen går åt rätt håll men det är fortsatt stora regionala skillnader. Patientsäkerhetskulturen måste förändras och är i hög grad en ledningsfråga. Det är anmärkningsvärt att patientsäkerhet inte är helt integrerat i landstingens ledningssystem mer än tre år efter patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-4-1
Format: POD
Antal sidor: 139
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Carina Skoglund
075-247 30 00