/
/

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – Delrapportering av regeringsuppdrag

Socialstyrelsen föreslår i den här rapporten förtydliganden på flera områden när det gäller hur insatserna enligt LSS kan utformas. Även hur utformning av insatser ska bli mer likvärdiga i landet.

Bilaga 3

Sammanfattning

Insatserna ledsagarservice, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS är inte likvärdiga i landet. Det konsta-terar Socialstyrelsen efter att ha kartlagt och analyserat insatserna med utgångspunkt från kommuners riktlinjer för insatserna, en enkätundersökning till och intervjuer med ett urval av kommuner samt samråd med funktionshinders¬organisationer och IVO.

Socialstyrelsen föreslår därför förtydliganden på flera områden när det gäller hur insatserna kan utformas eller vad de innebär för att utformningen ska bli mera likvärdig i landet.

Socialstyrelsen har identifierat behov av nya former för stöd i boendet för personer som omfattas av LSS och anser därför att boendestöd enligt LSS ska utredas vidare. Det behövs också en fördjupad uppföljning av insatsen bostad med särskild service för att få mer samlad kunskap om hur insatsen utformas i dag. I lagen och förarbetena är insatsen annan särskilt anpassad bostad otydligt beskriven och det är många kommuner som inte använder insatsen. Enligt kartläggningen behöver kommunerna även här få ett förtydligande av vad insatsen innebär.

Socialstyrelsens har också identifierat att den personal som ger stöd, ser-vice och omsorg enligt LSS till personer med funktionsnedsättning bör få ett kompetenslyft. En annan slutsats är att tillämpningen av bestämmelsen om personkretsen enligt 1 § LSS bör följas upp.
Den insats som enligt kommunernas riktlinjer innehåller flest avgränsningar är ledsagarservice och avgränsningen av insatsens omfattning varierar mest för insatsen korttidsvistelse. En stor del av riktlinjerna innehåller avgränsningar som är formulerade så att de riskerar att bli styrande och det därför finns en risk att kommunerna inte gör en individuell bedömning av den enskildes behov.

Det finns stora skillnader i hur insatsen ledsagarservice tillämpas i kom-munerna. Olikheterna berör främst var insatsen kan beviljas, vem som ska svara för ledsagarens omkostnader och vad som ingår i personlig service. Socialstyrelsen konstaterar bland annat att personer med stora funktionsnedsättningar har svårt att få göra resor om de inte har personlig assistans.

Insatserna avlösarservice och korttidsvistelse har stor betydelse för att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Kartläggningen visar att insatserna behöver anpassas till anhörigas behov och utformas så flexibelt som möjligt för att ge anhöriga rätt stöd.

LSS är betydelsefull för personer med funktionsnedsättning. För att leva upp till målsättningen, att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra, behöver stödet och stödformerna ändras i takt med att samhället och livsvillkoren för människor i allmänhet förändras.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-3-7
Format: POD
Antal sidor: 86
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Mer hos oss

Funktionshinder