/
/

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum – Redovisning av verksamheten 2014

Rapporten redovisar centrumens verksamhet 2014. Resultatet visar bland annat att verksamheterna på olika sätt bidrar till att utveckla vården och omsorgen om äldre och stödet till personer med funktionsnedsättning och till deras anhöriga.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa upp verksamheten vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA) och Svenskt Demenscentrum (SDC). Detta är den åttonde återrapporteringen av verksamheten vid de båda kompetenscentren och den omfattar verksamheten under 2014.

Socialstyrelsen finner att såväl NkA som SDC bedriver en angelägen och viktig verksamhet. Kompetenscentrens redovisningar vittnar om insatser som både är efterfrågade och uppskattade av såväl professionellt verksamma som av anhöriga. Socialstyrelsen kan konstatera att deras respektive verksamhet bedrivs i enlighet med regeringsuppdraget.

NkA har under året fortsatt sitt arbete med att etablera lättillgängliga kunskapskällor, arbeta med blandade lärande nätverk och sprida kunskap om anhöriga och deras situation och vilka stödinsatser som finns. Centrumets uppgift är också att bistå med olika former av konsultationsstöd såväl till enskilda som till organisationer och myndigheter.

NkA:s grunduppdrag utvidgades 2014 till att förutom anhöriga till äldre personer också omfatta anhöriga till personer med funktionsnedsättning och personer med långvarig sjukdom. Utöver det har NkA haft specifika uppdrag att arbeta mot grupperna anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga till personer med psykisk ohälsa och barn som anhöriga. NkA bedriver en omfattande konferens- och utbildningsverksamhet för att sprida kunskap och utveckla och stärka utbildningar inom anhörigområdet.

SDC har fortsatt arbetet med Demens ABC Guiden och Demens ABC Plus. Under 2014 har en fortsatt spridning av utbildningen skett och i december hade drygt 80 000 användare genomgått utbildningen varav drygt 68 000 användare klarat kunskapstestet. Den skriftliga versionen av Demens ABC Guiden hade distribuerats i drygt 5 400 exemplar vid årets slut.

Under året har SDC fortlöpande uppdaterat sin webbportal med nyheter inom området samtidigt som arbete med att komplettera och uppdatera portalens sex huvudområden Fakta om demens, Leva med demens, Arbeta med demens, Forskning, Utbildning och Publicerat genomförts. Under 2014 registrerades 620 700 besök på hemsidan varav 350 746 unika besökare.

SDC sprider ett omfattande skriftligt material via rapporter och nyhetsbrev. Under året har SDC arrangerat och deltagit i ett stort antal konferenser och fortsatt sitt arbete med att utveckla kontakter och samarbeten. Under året har en Facebooksida och en poddradio om demens startats.

Läs hela sammanfattningen
 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum – Redovisning av verksamheten 2014

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-3-40
Format: POD
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Thomas Malm
075-247 30 00