/
/

Fosterskador och kromosomavvikelser 2013 – Birth defects 2013

Rapporten innehåller en sammanställning över uppgifter om fosterskador och kromosomavvikelser som rapporterats till Socialstyrelsen via tre register år 2013. Rapporten visar bland annat att abortfrekvensen på grund av fosterskada skiljer stort i landet och att den vanligaste fosterskadan är hjärtfel.

Sammanfattning

Till skillnad från föregående års rapporter om fosterskador och kromosom-avvikelser som helt baserades på data från det särskilda registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser, så baseras årets rapport på bästa möjliga data från tre register:

  • Registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser (FoK), omfattande inducerade aborter på grund av fosterskada, barn med multipla missbildningar, och dödfödda barn med fosterskador.
  • Medicinska födelseregistret (MFR) med barndiagnoser.
  • Patientregistret (PAR), diagnoser under barnens första levnadsår har inkluderats.

Tidigare år har det inte gått att dra några ordentliga slutsatser baserat på skillnader i förekomst av fosterskador mellan regioner, eller skillnader över tid då förändringar/skillnader kunde bero på skillnader i rapporteringsbenä-genhet. Med årets breda datafångst, så torde dessa problem vara mindre.

I årets rapport undersöks huruvida man kan skönja någon ökning eller minsking över tid av olika typer av fosterskador/kromosomavvikelser. Fokus har också ägnats åt att kartlägga eventuella regionala skillnader då det gäller resultat av fosterdiagnostik undersökningar. Ett avsnitt har också ägnats åt att undersöka om det finns några skillnader i förekomst av fosterskador bland barn till kvinnor som själva är födda utanför Norden jämfört med barn till kvinnor födda i Norden.

 
Rapporten visar att:

  • Antalet barn som föds med Downs syndrom inte förändrats över åren, trots att mödraåldern ökar. Detta beror på en ökande frekvens aborter av foster med trisomi 21.
  • Alltfler foster med trisomi 21 upptäcks och aborteras bland yngre kvinnor.
  • Det föds allt färre barn med neuralrörsdefekter, och det tycks inte enbart bero på en ökande mängd aborter, utan det tycks finnas en reell minskning av incidensen av neuralrörsdefekter.
  • Kvinnor födda utanför Norden har signifikant högre risk att föda ett barn med anencefali.
  • Abortfrekvensen vid spina bifida varierar kraftigt över landet. Från ca 60 procent i Stockholm och Göteborg, till ca 30 procent i den norra regionen.
  • Det finns också stora regionala skillnader då det gäller abortfrekvensen vid allvarliga hjärtfel. I Stockholm/Gotlandregionen aborteras nära 60 procent av alla foster med hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom, i den sydöstra regionen 50 procent, medan motsvarande andel ligger mellan 15 procent och 25 procent i de övriga regionerna.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-3-3
Format: PDF
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr