/
/

Partnerkontakt: Säkerhetsarbete med våldsutsatta personer när våldsutövaren går i behandling – En studie av en försöksverksamhet

I den här rapporten beskrivs utprovandet av den manualbaserade metoden Partnerkontakt. Metoden är utformad för kontaktarbete där riskbedömning med kvalitetssäkrade instrument ingår.

Sammanfattning

Partnerkontakt är en arbetsmetod för att värna om den våldsutsatta personens och dennes eventuella barns säkerhet under den tid våldsutövaren går i behandling för det våld han eller hon har utövat i relationen. Metoden utgår från den verksamhet som behandlar våldsutövaren. I den här rapporten beskrivs utprovandet av en manualbaserad metod för partnerkontaktarbete där riskbedömning med kvalitetssäkrade instrument ingår. Arbetet har genomförts i samarbete med sju verksamheter för våldsutövare i Sverige. Resultaten visar att:

  • Medarbetarna vid verksamheterna var positivt inställda till metodens genomförbarhet och de olika momenten som ingick.
  • Att implementera partnerkontaktmetoden krävde en stor omställning och en ökad arbetsbörda för de berörda. Faktorer som försvårade var hög personalomsättning, ett fåtal anställda och små resurser, avsaknad av en utsedd person som ansvarade för alla partnerkontaktuppdrag, att inte ha en rutin för kontakt med partners före implementeringen påbörjades samt att chefen inte hade tydlig insyn och engagemang i projektet.
  • Partnerkontaktmetoden var genomförbar i praktiken. Fem av sju verksamheter lyckades pröva metoden i kontakten med åtminstone en våldsutsatt person. Alla verksamheter tyckte metoden och manualen var användbar.
  • Andelen våldsutövare som tillfrågades om partnerkontakt ökade från 38 procent före till 68 procent efter metoden hade införts. Trots ökningen innebär detta att partnerkontaktmetoden inte användes i den utsträckning som manualen påtalar, det vill säga för alla våldsutövare som kontaktar verksamheten.
  • Det förekom att verksamheterna aldrig tillfrågade våldsutövarna om part-nerkontakt, liksom att våldsutövare eller våldsutsatta avböjde densamma. Andelen våldsutsatta som fick partnerkontakt ökade signifikant från 15 procent före till 28 procent efter metoden hade införts.
  • Efter att metoden hade införts fick våldsutsatta personer en mer likartad information och stöd. Riskbedömningar utfördes i majoriteten av fallen efter metodens införande, till skillnad mot innan.
  • Av 32 kvinnor som deltog i partnerkontakt intervjuades 15. De var generellt positiva till partnerkontakt, ungefär hälften kände sig säkrare efter att ha fått en partnerkontaktperson och majoriteten var aldrig oroliga över att våldsutövarna skulle vara mer benägna att använda kontrollerande beteende, hot eller våld som följd av att de tog del av partnerkontakt.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-3-21
ISBN: 978-91-7555-295-8
Format: POD
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr