/
/

Karies hos barn och ungdomar – Epidemiologiska uppgifter för år 2013

Socialstyrelsen har sedan 1985 följt kariesutvecklingen hos barn och ungdomar. Denna redovisning innehåller uppgifter från 2013.

Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, andel kariesfria approximalt för region Gotland

Sammanfattning

Socialstyrelsen samlar regelbundet in och redovisar uppgifter om karies bland barn och ungdomar. Förekomsten av karies hos barn beskriver tandhälsan i populationen väl. Kunskap om förekomst och utveckling är därför ett viktigt underlag för planering och jämförelser av tandhälsans utveckling regionalt, nationellt och internationellt.

År 2013 var 96 procent av 3-åringarna och 77 procent av 6-åringarna i riket kariesfria. Jämfört med den senaste undersökningen (år 2011) är andelen kariesfria 3-åringar oförändrad, medan andelen kariesfria 6-åringar minskade med 2 procent. Orsaken till detta är inte känd, men har delvis att göra med att Stockholms läns landsting redovisar en något minskande andel kariesfria i åldersgruppen (Stockholms läns landsting redovisar också uppgifter för 7-åringar i stället för 6-åringar).

WHO har som mål för medlemsstaterna i Europa att andelen kariesfria 6-åringar ska uppgå till 80 procent till år 2020. Sverige har under flera år varit nära att uppnå detta mål, men fortfarande har drygt var femte 6-åring kariesskadade eller lagade tänder. Eftersom goda tandvårdsvanor grundläggs i förskoleåldern indikerar kariesförekomst i mjölktandsbettet en sämre prognos för munhälsa senare i barndoms- och ungdomsåren.

Kariessituationen hos 12-åringar är ett tandhälsomått som WHO använder för att göra internationella jämförelser. WHO har satt som mål att medelvärdet för antalet kariesskadade eller lagade tänder hos 12-åringar inte ska överstiga 1,5 år 2020. Medelvärdet för 12-åringar i Sverige år 2013 var 0,73 tänder, vilket är en förbättring jämfört med år 2011 då motsvarande värde var 0,80. Andelen 12-åringar som var helt kariesfria år 2013 var 66 procent, vilket var en liten ökning jämfört med år 2011. Significant Caries index (SiC) för 12-åringar, vilket utgör medelvärdet för DFT för den tredjedel av populationen som har flest antal kariesskador, har också minskat något jämfört med år 2011. SiC för riket år 2013 var 2,17.

Förekomsten av karies och tidigare kariesskador hos 19-åringarna är speciellt intressant eftersom denna åldersgrupp representerar slutet på den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. Socialstyrelsen har tidigare visat att cirka 75 procent av de fyllningar som utförs i vuxentandvården görs på tidigare lagade tänder. Andelen kariesfria 19-åringar är därför en viktig indikator på framtida vårdbehov. Detta gäller speciellt kariesskador på tändernas sidoytor (approximala skador), det vill säga de skador som framför allt ger upphov till framtida vårdbehov genom att fyllningar behöver göras om på grund av fyllningar som går sönder eller karies som uppstår i anslutning till tidigare fyllningar. År 2013 hade 67 procent av Sveriges 19-åringar inga kariesskador på tändernas sidoytor. Detta är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med år 2011.

Tandhälsan skiljer sig fortsatt åt mellan olika landsting och regioner. Störst är skillnaderna mellan landstingen när det gäller andelen kariesfria 12-åringar och andelen kariesfria 19-åringar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-3-20
Format: PDF
Antal sidor: 6
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Andreas Cederlund
075-247 30 00