/
/

Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter – Förutsättningar och exempel

I rapporten finns exempel på hur man arbetar med att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter. Exempelsamlingen ska underlätta och stödja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting.

Sammanfattning

Den kunskap och de erfarenheter som redovisas i denna rapport har antingen förmedlats på Socialstyrelsens konferens om hbtq-perspektivet i teori och praktik, som hölls 2014, eller har lyfts fram av myndigheter, kommuner, landsting eller organisationer som Socialstyrelsen samarbetat med kring regeringens hbtq-strategi. Det råder samstämmighet om att ett antal förutsättningar och krav är viktiga för att inkludera ett hbtq-perspektiv i olika verksamheter:

  • Hög hbtq-kompetens och ett gott bemötande är återkommande krav på personal inom vård, skola och omsorg, hos olika myndigheter och på ledare inom förenings- och kulturliv.
  • Belys hbtq-perspektivet inom styrning och ledning – ett stöd för lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Policydokument kan ge stöd till verksamheterna.
  • Förskola och skola är viktiga arenor för att ge barn och ungdomar goda uppväxtvillkor, med normer och rutiner som inkluderar hbtq-ungdomarna.
  • Trygga mötesplatser behövs så att hbtq-ungdomar kan träffas på lika villkor, få möjlighet att bygga egna nätverk och skaffa sig positiva förebilder inför vuxenlivet.
  • Det saknas jourverksamhet och skyddat boende för hbtq-personer.
  • Det behövs långsiktiga ekonomiska lösningar till hbtq-organisationer för en hållbar verksamhetsutveckling så de kan möta målgruppens behov.
  • För äldre hbtq-personer behövs särskilt boende och hemtjänst med hbtq-kompetens.
  • Ett könsneutralt språk kan göra stor skillnad.
  • Enkla åtgärder: låt regnbågssymbolen synas i myndigheters eller föreningars lokaler, se till att blanketter har ett tredje könsalternativ, se till att biblioteken samlar och gör hbtq-litteratur lättillgänglig.

Exempelsamlingen visar även på behovet av ytterligare kunskap, fortsatta studier och information om hbtq-frågor. I detta sammanhang kan särskilt transpersoners situation nämnas.

Det saknas i stor utsträckning forskning om gruppen äldre hbtq-personer och deras behov av vård och omsorg. Inom äldreomsorgen behövs hbtq-alternativ för äldres valmöjlighet.

Även inom idrotten finns stora möjligheter att påverka attityder och fördomar, liksom inom kulturen som har unika möjligheter att påverka, både känslomässigt och politiskt.

Regeringens strategi är ett första och viktigt led i arbetet för lika möjligheter och rättigheter för hbtq-personer. Strategin kommer att följas upp 2017.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-3-14
ISBN: 978-91-7555-291-0
Format: POD
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr