/
/

Nationella riktlinjer i nya digitala format – delrapport

Delrapporten innehåller en redovisning av slutsatser och åtgärder i projektet att tillgängliggöra nationella riktlinjer för vissa kroniska sjukdomar i nya digitala format.

Sammanfattning

Socialstyrelsen ska utveckla de nationella riktlinjerna för vissa kroniska sjukdomar så att de kan tillgängliggöras i digitala format på ett sådant sätt som underlättar användningen av dem i vården och omsorgen. Användningen kan bland annat handla om en ökad integrering av riktlinjerna i vårdens och omsorgens verksamhetssystem och en ökad användning av riktlinjerna som en del i e-tjänster från antingen offentliga eller privata aktörer.

Uppdraget ska slutredovisas i februari 2017 och delredovisas i februari 2015 och 2016. Detta är den första delrapporten.

Socialstyrelsen har hittills identifierat fyra områden som myndigheten behöver utveckla i samband med uppdraget för att öka användningen av nationella riktlinjer i verksamhetssystem och e-tjänster. Områdena är:

  1. Strukturera och koda. Riktlinjerna bör ha en tydlig informationsstruktur som håller över tid. Detta ökar möjligheterna att använda dem i verksamhetssystem och e-tjänster. Riktlinjerna bör även använda det etablerade nationella fackspråket (klassifikationssystemet ICD10-SE, begreppssystemet Snomed CT osv.). Både informationsstrukturen och fackspråket underlättar interoperabiliteten, det vill säga förmågan hos olika informationssystem att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra.
  2. Producera och förvalta. Att ta fram nationella riktlinjer är en kvalitetssäkrad process. I och med utvecklingen som detta projekt innebär ökar antalet ingående delar i processen, vilket inte minst illustreras av föregående punkt. Socialstyrelsen ska därför utveckla en förvaltningsorganisation där roller och ansvar för till exempel innehåll, kodsystem, och lagring hänger ihop.
  3. Lagra och distribuera. Ett mål för projektet är att effektivisera lagringen av nationella riktlinjer så att det blir möjligt att använda samma informationskälla (till exempel databas) till flera användningsområden och målgrupper via olika distributionskanaler. Det skulle innebära att det är samma eller delar av samma källa som exponeras på Socialstyrelsens webbplats, i en e-tjänst och i vårdens verksamhetssystem.
  4. Föra en kontinuerlig dialog med användarna. Detta är ett utvecklingsprojekt som är helt beroende av en kontinuerlig dialog med de olika användarna i vården och omsorgen. Under inledningen av 2015 gör Socialstyrelsen en målgruppsundersökning som kommer ligga till grund för arbetet och Socialstyrelsen avser att hålla dialogen levande under hela projektet.

Socialstyrelsen har också fått ytterligare uppdrag med fokus på nationella riktlinjer inom regeringens satsning på kroniska sjukdomar: att anpassa riktlinjerna dels till primärvården, dels till patienterna. Dessa uppdrag kommer att samordnas med detta uppdrag.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-48
Format: POD
Antal sidor: 15
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

David Svärd
075-247 30 00