/
/

Åtgärdsförslag för att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre – Primärvård och korttidsboende – vad behöver förändras?

Rapporten redovisar Socialstyrelsens åtgärdsförslag för primärvården, korttidsboenden och för funktionerna medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering. Åtgärdsförslagen utgår ifrån tidigare kända problemområden och kartläggningar inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i denna rapport fördjupat tidigare års kartläggningar av primärvårdens arbete, insatser och samordningsansvar för de mest sjuka äldre. I uppdraget har även korttidsboende, medicinskt ansvarig sjukskö-terska och medicinskt ansvarig för rehabilitering ingått. Arbetet har lett fram till ett antal förslag på förbättringsåtgärder som riktar sig till regeringen, men innehåller också förslag på utvecklingsområden för landstingen och kommunerna.

I rapporten sammanfattas förslagen till regeringen för den landstingsfinansierade primärvården i följande områden:

 • information och uppföljning
 • stöd för tydligare prioritering i primärvården
 • kompetensutveckling och forskning i primärvården
 • fast vårdkontakt.

Några av de åtgärdsförslag som Socialstyrelsen föreslår för primärvården:

 • Landstingen bör överväga att intensifiera arbetet med att identifiera de mest sjuka äldre i vården för att öka förutsättningarna för en sammanhållen vård till målgruppen.
 • Socialstyrelsen behöver utveckla stödjande och vägledande information för att påskynda införandet och användandet av fast vårdkontakt i vården.
 • Regeringen bör överväga att stimulera den geriatriska kompetensen hos vårdpersonal genom att införa t.ex. statsbidrag till landstingen och kommunerna för kompetensutveckling.
 • Regeringen bör överväga att ändra förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen till att även omfatta primärvård.

I rapporten sammanfattas förslagen för korttidsboende till regeringen i följande områden:

 • stöd till utvecklingsarbete och samverkan mellan kommunerna och landstingen i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre
 • stöd till ökad forskning om effekter av korttidsboende och till ökad forskning om rehabilitering av äldre
 • information och kunskapsunderlag om boendemiljön på korttidsboende.

Några av de åtgärdsförslag Socialstyrelsen föreslår för korttidsboende:

 • Kommunerna bör överväga att utveckla sina individuella behovsbedömningar, utveckla genomförandeplanernas utformning och förbättra uppföljning av sociala och medicinska resultat för äldre med insatsen korttidsboende.
 • Kommunerna bör överväga att i ökad utsträckning planera och säkerställa sin tillgång till insatsen korttidsboende och andra vård- och omsorgsformer med liknande syften.
 • Kommunerna bör överväga att utreda och utveckla möjligheter för ökad specialisering av insatsen korttidsboende utifrån de olika behoven, exempelvis eftervård efter sluten specialiserad vård, rehabilitering eller avlösning.
 • Landstingen bör överväga att se över behovet av och förutsättningarna för ökad läkarmedverkan vid vårdövergångar samt i hemsjukvård.
 • Regeringen bör överväga att ekonomiskt stödja utvecklingsarbete hos landstingen och kommunerna om samverkan och ansvarsområden i samband med övergångar i vård- och omsorgskedjan för de mest sjuka äldre.
 • Regeringen bör överväga att stimulera forskning om rehabilitering av de mest sjuka äldre vid korttidsboende eller i ordinärt boende, vilka effekter på den äldre som kan fås av insatsen korttidsboende eller andra alternativa insatser med liknande syfte. Även kostnader för olika alternativ i förhållande till effekterna behöver inkluderas i forskningen.

Socialstyrelsens förslag till åtgärd för medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering innebär att myndigheten behöver analysera och presentera förslag för att utveckla, stödja och vägleda funktionerna mot bakgrund av utvecklingen av den kommunala vården och omsorgen.

Den nuvarande utvecklingen innebär att allt fler sjuka äldre vårdas av anhöriga eller med kommunal vård och omsorg i det ordinära boendet eller vid särskilda boendeformer. Utvecklingen kommer att öka behovet av den landstingsfinansierade primärvårdens insatser. Åtgärdsförslagen i rapporten avser att bidra till att utveckla primärvården så att bättre stöd och samordning kan ges i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-45
Format: POD
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Malin Bruce
075-247 30 00

Mer hos oss

Mest sjuka äldre