/
/

Omvårdnadslyftet – Slutredovisning av regeringens kompetenssatsning 2011–2014

I rapporten redogör Socialstyrelsen för uppdraget och användningen av 2014 års statsbidrag samt summerar användningen under åren 2011–2014.

Sammanfattning

Under perioden 2011–2014 fördelade Socialstyrelsen 974 miljoner kronor som ett prestationsbaserat statsbidrag till kommuner, i syfte att stimulera till en kompetenshöjning inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Varje år var det cirka 200 kommuner som ansökte om bidraget och totalt deltog omkring 23 000 personer i någon utbildningsinsats. Målgruppen var personal som i regel behöver en relevant gymnasial utbildning, till exempel vårdbiträden, undersköterskor och boendestödjare.

Utnyttjandegraden av fördelade medel ökade med åren, från 40 procent 2011 till 68 procent 2014. Dessutom var det allt fler kommuner som lyckades utnyttja hela statsbidraget. Ett 50-tal kommuner inkluderade enskilda utförare i satsningen, medan andra har förklarat att det inte finns några enskilda utförare, att sådana utförare har informerats men avstått, eller att de endast har utfört serviceinsatser.

Både kommunala och privata arbetsgivare satsade främst på att personal inom äldreomsorgen ska nå kravet på grundläggande kompetens, i regel motsvarande 1 400 poäng från vård- och omsorgsprogrammet. Många har utbildats inom etik, gerontologi och geriatrik samt medicin och sjukvård. Omkring 10–20 kommuner per år använde statsbidraget för utbildning på yrkeshögskole- eller högskolenivå, till övervägande del inom demensområdet.

Statsbidraget inkluderade också en möjlighet att få premier för bästa resultat, baserat på att man ökat andelen personal med grundläggande kunskaper enligt tre olika mått. Totalt 60 kommuner kvalificerade sig för en eller fler premier.

Socialstyrelsen anvisade vilka kurser som statsbidraget fick användas till, både vad gäller grundläggande kompetens och kompetens för specialiserade uppgifter. Urvalet av bidragsberättigade kurser har mottagits olika i kommunerna. De positiva menar bland annat att anvisningarna gynnar individen som får gymnasiebetyg som är nationellt jämförbara, oavsett arbetsgivare och bostadsort. Kritikerna hade önskat friare tyglar baserat på lokala förutsättningar och behov. Kurserna gavs som uppdragsutbildningar där kommunerna fick tillgodoräkna sig 50 kronor per gymnasiepoäng, 200 kronor per yrkeshögskolepoäng och 700 kronor per högskolepoäng, förutsatt att kurserna genomfördes med godkänt betyg under bidragets användningstid.

Ett annat krav gällde att kommunerna måste inventera personalens utbildningsnivå utifrån Socialstyrelsens modell, vilket också mötte olika reaktioner. Många hade svårt att göra en sådan inventering, medan andra ser modellen som ett användbart verktyg för att kartlägga utbildningsbehov även i fortsättningen, på både individ- och på enhetsnivå.
Kommunernas kapacitet att hantera statsbidraget ökade under satsningens gång men de hade ändå svårt att hinna planera och genomföra utbildningsinsatser inom ramen för varje bidragsår. Många kommuner efterfrågar tidigare besked om tilldelade medel och en ökad långsiktighet för att de ska finna det försvarbart att investera egna resurser och skapa en struktur för att hantera större utbildningssatsningar än vad de normalt genomför på egen hand. Ersättningsnivåerna per poäng räcker sällan till kringkostnader, vilket nödvändiggör egna investeringar för att täcka kostnader för vikarielöner och ökad administration.

Flera kommuner menar att satsningen har varit mycket positiv för såväl medarbetare som för verksamheten i sig. Hos medarbetarna har den bland annat väckt studielust, gett ökat självförtroende och stärkt yrkesidentiteten. Vad gäller verksamheten har man kunnat genomföra en mer omfattande kompetenshöjning och inkluderat fler medarbetare än vad ekonomin normalt tillåter. Man har ökat andelen medarbetare med grundläggande kompetens och kunnat kvalitetssäkra verksamheten. Kommunerna vittnar därtill om att utbildningen har gett medarbetarna vidgade perspektiv, större analytisk förmåga och ökad benägenhet att acceptera förändringar i verksamheten.

Läs hela sammanfattningen
 Omvårdnadslyftet

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-43
Format: POD
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Ylva Gårdhagen
075-247 30 00