/
/

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga – Slutrapport

Rapporten behandlar Socialstyrelsens stöd vad gäller skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder i vården och omsorgen. Stödet ska inriktas på hur man kan undvika och förebygga de ovannämnda åtgärderna. Det ska även anpassas till en vidare grupp än enbart personer med demenssjukdom.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa utvecklingen av vården och omsorgen om vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga. Arbetet har inriktats mot tvångs- och begränsningsåtgärder och hur den kommunala vården och omsorgen (inklusive enskilda verksamheter) ska kunna undvika och förebygga dessa åtgärder. Om Socialstyrelsen finner att verksamheterna har behov av stöd ska myndigheten överväga vilket stöd de behöver, samt påbörja arbetet med att initiera detta.

Efter att ha följt utvecklingen och studerat den nuvarande situationen inom området kan Socialstyrelsen bland annat konstatera följande:

  • Intresset för dessa frågor är stort i vården och omsorgen.
  • Ett stort problem är svårigheten att få ett tydligt samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga.
  • Personalen i vården och omsorgen synliggör inte självklart de tvångs- och begränsningsåtgärder som förekommer.
  • Det finns ofta en vilja och en tro på att någon annan kan lösa problemet.
  • Kunskapen om omfattningen av tvångs- och begränsningsåtgärder är bristfällig vad gäller personer med hemtjänst, personlig assistans och inom anhörigvården.
  • Socialstyrelsens stöd om skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder når inte ut till hela den kommunala vården och omsorgen om vuxna.

Med utgångspunkt från det arbete som har genomförts kan Socialstyrelsen rapportera följande:

  • Socialstyrelsen har påbörjat en uppdatering av myndighetens stöd om skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder till verksamheterna. Det handlar om att anpassa stödet mot en vidare grupp vuxna än enbart personer med en demenssjukdom. För att ytterligare stödja verksamheterna kommer myndigheten att visa på hur verksamheterna kan arbeta inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete, för att synliggöra, förebygga och åtgärda tvångs- och begränsningsåtgärder. Det handlar bland annat om att, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, beakta tvångs- och begränsningsåtgärder när det gäller att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
  • Socialstyrelsen har påbörjat planeringen av aktiviteter i syfte att sprida kunskap om det stöd hela regeringens åtgärdsprogram (inkluderar de uppdrag Svenskat Demenscentrum, Myndighetens för delaktighet samt inspektionen för vård och omsorg genomfört) resulterat i.
  • Det finns skäl att överväga en fördjupad analys inom ramen för en rättsutredning för att klargöra bland annat i vilken mån det finns rättsliga förutsättningar för att använda ny teknik för denna målgrupp och utreda vilka typer av samtycken som går att tillämpa inom vården och omsorgen. Socialstyrelsen bedömer att en eventuell rättsutredning bör genomföras först efter att utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvården, tandvård, socialtjänst och forskning presenterat sina resultat.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-41
ISBN: 978-91-7555-280-4
Format: POD
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Anders Bergh
075-247 31 72

Mer hos oss

Demens

Äldre