/
/

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 – Uppbyggnad, styrkor och utmaningar

Rapporten redovisar Socialstyrelsens uppföljning av de regionala cancercentrens (RCC) verksamhet 2014. Den visar att etableringen är i full gång och att allt fler konkreta resultat går att se. Rapporten vänder sig främst till regeringen men kan även vara intressant för beslutsfattare och profession.

Korrigerad 2015-03-23: Sid 7: Tre, (istället för två), RCC har beslut om nivåstrukturering. Motsvarande rättning i tabell sid 18 och 54 där Ja/delvis för Stockholm-Gotland ändrats till Ja.

Sammanfattning

Regeringen har tagit initiativ till att främja etableringen av sex regionala cancercentrum, ett i varje sjukvårdsregion. Socialstyrelsen har i uppdrag att under 2013–2015 stödja och följa etableringen med utgångspunkt i de kriterier som ska känneteckna ett cancercentrum. År 2014 gällde uppföljningen de kriterier som centrumen ska ha uppfyllt till år två efter starten. Kriterierna innebär att ett RCC ska ha

  • en utvecklingsplan för regionens cancervård som ska vara beslutad av landstings- och regionledningarna
  • en plan för nivåstrukturering som ska vara beslutad av landstings- och regionledningarna
  • en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård
  • en plan för utbildning och kompetensförsörjning som ska vara beslutad av landstings- och regionledningarna.

I enlighet med regeringsuppdraget har Socialstyrelsen följt upp det som efterfrågas i kriterierna men har inte gjort en bedömning av kvaliteten i planerna eller effekter i cancervården.

RCC har kommit olika långt

Alla RCC arbetar med att uppfylla samtliga kriterier för år två men har kommit olika långt, ett RCC uppfyller samtliga kriterier. Socialstyrelsen konstaterar att arbetet med andra årets kriterier inte fullt ut följer tidplanen. När det gäller kriteriet om en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård har fyra RCC en plan som är beslutad av landstings- och regionledningarna. Ett RCC har beslut i samverkansnämnden men saknar ännu beslut av alla landsting, och ett annat RCC har ett förslag till plan men räknar med att beslutet kommer inom kort.

RCC har kommit långt när det gäller psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård (psykosocialt stöd ingår i de övriga två och nämns därför inte särskilt). Alla RCC uppfyller delkriteriet om palliativ vård; fyra RCC upp-fyller också delkriteriet om rehabilitering och två är nära att göra det.

Tre RCC har beslut om nivåstrukturering, men för de övriga tre har detta varit ett svårt kriterium att uppfylla och mycket arbete återstår.

Kriteriet om utbildning och kompetensförsörjning har också varit svårt att uppfylla. Ett RCC har en beslutad plan, tre RCC uppfyller delvis kriteriet och ett annat RCC kommer att lägga fram ett förslag om en plan. Ett RCC har valt ett annat arbetssätt som innebär att man inte tar fram en plan utan arbetet går stegvis fram utifrån olika diagnosprocesser. Det kommer att ingå som underlag i regionens arbete med nivåstrukturering för hälso- och sjukvården, med ett större perspektiv än enbart cancervård. Slutligen finns ett RCC där en stor del av arbetet med detta kriterium återstår.

Framgångsfaktorer och utmaningar

Socialstyrelsen konstaterar att arbetet med etableringen av RCC är i full gång och att allt fler konkreta resultat går att se.

Generellt har alla RCC kommit långt när det gäller såväl patientperspektiv och patientmedverkan i utvecklingsarbetet som införandet av kontaktsjuksköterskor. Utvecklingsarbetet avseende palliativ vård och rehabilitering har fått stor uppmärksamhet i regionerna och allt fler nationella vårdprogram tas fram som införs i regionerna. Förtroendet för RCC i regionerna är generellt sett högt. Samtliga RCC har en god samverkan med högsta hälso- och sjukvårdsledningen och med medarbetare i sjukvården där det lokala utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt.

Det finns dock utmaningar, exempelvis vad gäller samverkan med sjuk-husledningar och verksamhetschefer. Inom flera regioner saknas också politiska beslut från landstingen och regionerna för de planer som RCC tar fram. Dessutom finns hos en del intressenter en viss oro för att det blir svårt och tidskrävande att genomföra planerna, att följsamheten till planerna inte sker i önskvärd omfattning. En annan utmaning är att få med primärvården och den kommunala vården i utvecklingsarbetet.  

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-37
Format: POD
Antal sidor: 109
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Helena von Knorring
075-247 30 00

Mer hos oss

Cancer