Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Hälsoärende och process-id – Förutsättningar för en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kring individanpassade processer

Resultatet i rapporten ska användas för att enhetligt beskriva förutsättningarna för att organisationer och verksamhetsprocesser ska fungera i samverkan kring vård- och omsorgstagaren.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har under 2014 fått i uppdrag att beskriva de rättsliga, begrepps­mässiga och praktiska förutsättningarna för att hålla samman vård- och omsorgsdokumentation kring en vård- och omsorgstagares individ­an­pas­sade processer med hjälp av ett process‑id. Resultatet i rapporten ska an­vän­das för att enhetligt beskriva för­ut­sätt­ning­arna för att organisationer och verksam­hets­processer ska fungera i sam­verk­an kring vård- och omsorgstagaren.

Det finns goda begreppsmässiga och juridiska förutsättningar för att införa ett process‑id i hälso- och sjukvårdsdokumentationen. I den nationella infor­ma­­tions­strukturen beskrivs de begreppsmässiga förutsättningarna i form av begreppsmodeller som kan användas som ett verktyg av intressenterna. De praktiska förutsättningarna är inte lika goda då det ofta är många aktörer som ska samverka i den individanpassade vårdprocessen som består av ett antal olika vårdåtaganden. Alla aktörer måste beskriva sina verksamhetsprocesser utefter patientens process för att ett process-id ska kunna införlivas på ett en­het­ligt sätt. För att kunna införa ett process-id inom hälso- och sjukvården måste huvudmännen därmed arbeta vidare med de organisatoriska förutsättningarna.

Inom socialtjänst finns goda praktiska och begreppsmässiga förutsättningar då den individanpassade processen inom socialtjänst som brukaren genom­går är beskriven i den nationella informationsstrukturen och enhetligt re­gle­rad enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om doku­men­tation i verksamhet som bedrivs med stöd av SOL, LVU, LVM och LSS. De juridiska förutsättningarna är dock mycket begränsade inom socialtjänst då det i många fall finns sekretessgränser mellan utredande och beslutande nämnd och utförandet av insatsen. Det finns också sekretess­gränser mellan varje utförare av socialtjänst. Socialtjänsten har inte någon motsvarighet till sammanhållen journalföring i hälso- och sjukvård vilket förhindrar åter­an­vänd­ning av dokumentation genom den individanpassade processen inom socialtjänst. För att kunna införa ett process-id inom socialtjänsten måste lagstiftaren därmed se över gällande rätt för att möjliggöra ett informations­utbyte kring brukarens individanpassade process.

Förutsättningarna för ett process-id för processer som innefattar både vård och omsorg, det vill säga hälso- och sjukvård och socialtjänst, är mycket be­grän­sade. Det finns begreppsmässiga förutsättningar genom den nationella informationsstrukturen men det saknas både praktiska och juridiska förut­sätt­ning­ar. Det finns en sekretessgräns mellan utförare av socialtjänst och ut­för­are av hälso- och sjukvård vilket inte tillåter informationsutbyte. Då hälso- och sjukvård och socialtjänst utförs av olika organisationer och sker utifrån olika lagstiftning utformas de individanpassade processerna för patienter respektive brukare på skilda sätt.

Läs hela sammanfattningen
Hälsoärende och process-id-Förutsättningar för en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kring individanpassade processer

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-2
Format: PDF
Antal sidor: 43
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anna Aldehag
075-247 30 00