/
/

Case-mixjustering för medicinsk allvarlighetsgrad med hjälp av Nord-DRG – Dokumentation av ett projektarbete

Rapporten visar hur en utveckling av jämförelser av sjukhusens resultat med hänsyn till patienternas sjuklighet kan genomföras. Syftet är att bidra med metodutveckling av resultatindikatorer på sjukhusnivå. Rapporten riktar sig till tjänstemän och profession i landsting/regioner som arbetar med kvalitetsjämförelser i hälso- och sjukvården.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har bedrivit ett projekt i samverkan med kvalitetsregistret Riksstroke, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting i syfte att ta fram en metod som justerar för skillnader i patientsammansättningen. Av särskilt intresse har varit sådana skillnader i form av annan, samtidig sjukdom, s.k. komorbiditet. För projektet har det varit viktigt att metoden ska gå att använda på resultatmått i öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Projektet har testat en metod för justering av komorbiditet vid jämförelser av indikatorer som rör dödligheten efter akuta sjukdomar. Metoden baseras på Diagnosrelaterade grupper (DRG) som är ett patientklassificeringssystem för verksamhetsbeskrivning av sjukvården. I Sverige används varianten NordDRG, som utvecklats av de nordiska länderna gemensamt. I systemet ingår en gradering av samsjukligheten i form av komplikationer och komorbiditet, en så kallad CC-logik som i en modifierad form har använts i testerna i denna rapport.

Projektetet visar att:

  • metoder som grundar sig på rutinmässigt insamlade data om diagnoser i sluten vård kan ge bra information för att justera för patienters övriga sjuklighet
  • den i projektet framtagna och testade metoden som baseras på DRG-systemets CC-klasser presterar bättre än den spridda metoden Charlson index för utfallet död efter sjukhusvårdad ischemisk stroke
  • vid analys av död efter sjukhusvårdad stroke var variabeln medvetandegrad i Riksstroke i kombination med ålder och kön den metod som predicerade död efter stroke bäst
  • metoden som baseras på CC-klasser predicerade död efter de akuta tillstånden akut hjärtinfarkt, ischemisk stroke och höftfraktur betydligt bättre än en modell som bara innehåller ålder och kön
  • metoden måste användas med försiktighet och testas för varje enskild huvuddiagnos
  • för död efter diagnosen hjärnblödning fungerar metoden inte, död efter inskrivning med huvuddiagnos hjärtsvikt är ett exempel på en kronisk sjukdom där CC-klasser inte kan predicera död bättre än en modell med endast kön och ålder.

Socialstyrelsen kommer att tillgängliggöra verktyg för den metod för casemixjustering som tagits fram i projektet till intresserade landsting och sjukhus. En viktig del är den modifierade formen av NordDRG:s CC-logik som har använts i projektets tester.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-39
Format: POD
Antal sidor: 25
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Max Köster
075-247 34 59