/
/

Föräldrastöd inom hälso- och sjukvård

Rapporten kartlägger det föräldrastöd som erbjuds inom hälso- och sjukvården och ger förlag på utvecklingsområden. Resultatet visar att föräldrar erbjuds stöd i sitt föräldraskap i många former, beroende på verksamhet och behov. Man har svårare att hjälpa föräldrar med utländsk bakgrund och socioekonomiskt utsatta familjer menar många verksamheter.

Sammanfattning

Denna rapport syftar till att kartlägga och ge en bild av det föräldrastöd som erbjuds inom hälso- och sjukvården. Föräldrastöd innefattar både ett hälsofrämjande och brett förebyggande stöd, liksom ett stöd till riskgrupper och familjer med olika problem. Föräldrastöd erbjuds även i förhållande till behov som uppkommer när den vuxne har ohälsa och där barnet är anhörig.

Underlag till rapporten har inhämtats från bland annat vetenskaplig litteratur, enkäter, en referensgrupp och en fokusgrupp med relevanta aktörer samt i samverkan med myndigheter och experter.

Resultatet visar att föräldrar erbjuds stöd i sitt föräldraskap i många former, beroende på verksamhet och behov. Mödra- och barnhälsovården erbjuder alla föräldrar ett individuellt stöd och föräldragrupper, men sällan föräldrastödsprogram. Vid behov erbjuder verksamheterna även ett förstärkt stöd. Specialistsjukvården erbjuder ett riktat föräldrastöd vid sjukdom, problematik, tillstånd eller funktionsnedsättning. Stödet utgörs i huvudsak av samtal med olika yrkesprofessioner, men även föräldrastödsprogram förekommer. Föräldrastödet når dock inte alla grupper. Verksamheterna uppger att de har svårare att nå föräldrar med utländsk bakgrund och socioekonomiskt utsatta familjer med föräldrastödsinsatser. Det saknas också föräldrastöd vid vissa tillstånd. Främst baserar aktörerna stödet på nationella, regionala eller lokala styrdokument och på beprövad erfarenhet. Visst vetenskapligt stöd finns för delar av stödet och föräldrastödsinsatser har även visats vara hälsoekonomiskt motiverade.

Det behövs ett fortsatt arbete för ökad kvalitet, likvärdighet och jämlikhet i hälso- och sjukvårdens föräldrastöd. Resultaten visar bland annat att flera verksamheter inte följer upp sitt föräldrastödsarbete via exempelvis något register och att nationellt kunskapsstöd, mer tid för arbetet, utvecklade insatser och personal med rätt kompetens efterfrågas. Det finns därför behov av:

  • Förbättrad uppföljning av föräldrastödsinsatserna. Därmed skulle förutsättningarna öka för att utveckla föräldrastödet och beskriva kunskapsluckor, regionala variationer och insatser för att nå olika grupper av föräldrar.
  • Nationellt kunskapsstöd om metoder, arbetssätt och arbetsformer för föräldrastöd. Det finns goda förutsättningar för att ta fram nationellt kunskapsstöd. Det kan inkludera en systematisk kunskapsöversikt och en fördjupad genomgång av insatsernas innehåll, hälsoekonomiska aspekter samt hur utbildning och uppföljning kan utföras.
  • Kompetensutveckling av hälso- och sjukvårdspersonal i föräldrastödsarbete, både avseende hur kunskap och stöd om de medicinska och de psykosociala delarna förmedlas.
  • En tydlig ansvarskedja från nationell till regional nivå är angeläget för ett systematiskt arbete i enlighet med regeringens föräldrastödsstrategi och strategier för stöd på selektiv och indikerad nivå.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-38
ISBN: 978-91-7555-357-3
Format: POD
Antal sidor: 73
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt