/
/

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum – Förslag till att långsiktigt säkerställa verksamheterna

Sedan de inrättades 2008 har Nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd och Svenskt demenscentrum bedrivit sina verksamheter utifrån ettåriga regeringsuppdrag. För att långsiktigt säkerställa verksamheterna bedömer Socialstyrelsen att de bör få treårig statsbidragfinansiering. Rapporten presenterar även ett förslag på uppföljning och utvärdering.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att långsiktigt säkerställa verksamhet i form av ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd samt ett nationellt kompetenscentrum inom demensområdet.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och Svenskt Demenscentrum (SDC), som inrättades 2008, har sedan starten bedrivit sin verksamhet utifrån ettåriga regeringsuppdrag. Socialstyrelsen ansvarar för ett flertal andra nationella centrumbildningar med olika karaktär och förvaltning. I jämförelsesyfte har erfarenheterna från två andra centrumbildningar sammanställts. De är Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) och Nationella funktionen för sällsynta diagnoser (NFSD), vilka båda har ett uppdrag av likartad karaktär som NkA och SDC. Förvaltningen av NKCdb och NFSD bygger på upphandling.

Erfarenheterna visar att upphandling av nationell kompetenscentrumverk-samhet, medför påtagliga svårigheter. Det främsta skälet är att det saknas konkurrerande anbudsgivare. Därmed blir inte upphandling ett verktyg för att driva fram bästa möjliga kvalitet. Ett vanligt ska- krav vid upphandling, är att anbudsgivaren ska ha erfarenhet av motsvarande verksamhet, något som oftast inte finns. Eftersom det heller inte handlar om konkurrens om pris, dvs. ersättning för att driva verksamheten, faller också denna anbudsskiljande faktor bort. Det är Socialstyrelsens erfarenhet att upphandling är en resurskrävande uppgift, både för Socialstyrelsen och anbudsgivare, till ringa nytta.

En verksamhet som har ettårig finansiering har svårt att utvecklas långsik-tigt. Både NkA och SDC med sina utvidgade uppdrag kan svårligen leva upp till uppdragen på en sådan osäker ekonomisk grund. NkA och SDC har under de åtta år de funnits, byggt upp mycket omfattande nätverk av kontaker, något som skulle raseras om en annan aktör fick uppdraget.

Mot denna bakgrund, bedömer Socialstyrelsen, för att långsiktigt säker-ställa verksamheten, att Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och Svenskt Demenscentrum (SDC) bör få en treårig statsbidragsfinansiering.

Socialstyrelsen ska följa upp och utvärdera att verksamheterna bedrivs i enlighet med uppdragen. Socialstyrelsen anser att en utvecklad uppföljning och utvärdering kan vara ett sätt att kvalitetssäkra verksamheterna. Därför har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag på hur en årlig uppföljning av verksamheterna skulle kunna genomföras. Genom uppföljning och utvärdering av verksamheterna får Socialdepartementet och regeringen en fortlöpande information om verksamheternas resultat.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-37
Format: PDF
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Lennarth Johansson
075-247 30 00