/
/

Väntetider i cancervården - Rapport december 2015

Rapporten redovisar väntetider inom cancervården för elva olika cancerformer. Förutom jämförelser mellan landsting görs också jämförelser mellan sjukhus indelade efter sjukvårdsregioner.

Sammanfattning

Socialstyrelsen redovisar för femte året i följd väntetider inom cancervården. I denna rapport redovisas väntetider för elva cancerformer. Underlaget för mätningen kommer från nationellt kvalitetsregister för respektive cancerform.

Med väntetid avses i rapporten som regel tiden från remissbeslut tills det att behandling startar. För de cancerformer som saknar dessa mätpunkter följs väntetiden med andra start- och slutpunkter. Den patientupplevda väntetiden börjar tidigare men är svårare att mäta och innefattas inte i denna rapport.

Väntetiderna redovisas som medianväntetider och kvartiler för riket, för varje landsting/region samt för varje sjukhus. Sjukhusen är grupperade utifrån de sex sjukvårdsregionerna.

Medianväntetiden (samt första och tredje kvartilen) i hela riket för de ingående cancerformerna:

 • bröstcancer 20 (13‒28) dagar
 • hudmelanom 37 (23‒58) dagar
 • huvud- och halscancer 50 (35‒70) dagar
 • lungcancer 30 (15‒50) dagar
 • magsäckscancer 20 (10‒36) dagar
 • matstrupscancer 19 (11‒35) dagar
 • njurcancer 64 (42‒104) dagar
 • fjärrmetastaserad prostatacancer 43 (20‒71) dagar samt inter¬mediär- och högriskprostatacancer 167 (125‒223) dagar
 • tjocktarmscancer 42 (29‒60) dagar
 • urinblåsecancer 36 (22‒55) dagar
 • ändtarmscancer 56 (43‒78) dagar.

För de flesta cancerformer har skillnader i väntetid mellan män och kvinnor utjämnats. Det råder fortsatt stora skillnader i väntetider mellan och inom landstingen/regionerna för samma cancerform. Inget landsting har genomgående längre eller kortare väntetider än övriga för merparten av de elva cancerformerna.

Sett över en period på fyra till fem år har det för de flesta av cancerformerna som ingår i mätningarna inte skett några omfattande förändringar av medianväntetiderna i riket som helhet. För njurcancer har väntetiden stadigt ökat med totalt 11 dagar från 2010 till 2014. Inom inter-mediär- och högriskprostatacancer har väntetiden däremot minskat med 36 dagar under samma period.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-2
Format: PDF
Antal sidor: 66
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt