/
/

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende – Uppföljning av en lagändring 2014/2015

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under tre år följa upp den ändring i socialtjänstlagen som innebär att äldre makar har rätt att bo tillsammans i ett äldreboende. Den nya bestämmelsen infördes den 1 november 2012. Socialstyrelsen har tidigare lämnat delrapporter i oktober 2013 och 2014. Detta är den tredje och sista rapporten.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag följt upp bestämmelsen om äldre människors rätt att bo tillsammans i ett särskilt boende (beslut S2012/6730/FST). Rätten innebär att för den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av särskilt boende ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo (Make används som ett könsneutralt begrepp i lagen och omfattar även maka. Registrerade partner likställs med makar, se prop. 2011/12:147, s. 43). Detta gäller under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott.

Uppföljningen visar att den nya bestämmelsen har haft ett begränsat genomslag. Antalet personer som har ansökt om medboende har ökat men antalet kommuner som tagit emot ansökningar har ökat mycket lite.

Under perioden 2014-07-01 – 2015-06-30 ansökte 419 par om att få bo tillsammans i särskilt boende då bara den ena parten hade behov av insatsen, i de 242 kommuner som besvarade enkäten. Det motsvarar cirka tre procent av alla sammanboende personer som kommunerna beviljar särskilt boende under ett år. Av de 419 ansökningarna beviljade kommunerna 384 (92 procent). De allra flesta ansökningar som kommunerna inte beviljade avskrevs p.g.a. att den sökande tog tillbaka ansökan eller att någon av parterna avled. Kommunerna har bara fattat några enstaka avslagsbeslut.

Cirka 51 procent av kommunerna hade fått in ansökningar om medboende under 2014/2015.

Antalet ansökningar om medboende har ökat med cirka 40 procent mellan 2012 och 2014/2015. Ökningen av antalet kommuner som fick ansökningar var dock betydligt mindre, cirka 3 procentenheter under samma tidsperiod.

Det är fler män än kvinnor i särskilda boenden som ansöker om att få ta med sin make eller sambo som medboende.

Det är stora skillnader i hur många ansökningar som kommer in till kom-munerna. I Jämtlands, Blekinge och Gävleborgs län har kommunerna fått in flest ansökningar per 10 000 sammanboende personer över 80 år. Lägst andel ansökningar har Hallands, Östergötlands och Kalmar län fått in. Genomsnittet för riket är cirka 11 ansökningar per 10 000 sammanboende över 80 år.

Cirka 14 procent av kommunerna beviljade medboende enligt 4 kap. 2 § SoL under 2014/2015. Detta är en lika stor andel av kommunerna som under 2013.

Socialstyrelsen har granskat kommunernas webbplatser för att söka in-formation om den nya bestämmelsen om äldres rätt att bo tillsammans i särskilt boende. Webbgranskningen visade att det saknades information på 88 procent av kommunernas webbplatser. Dessa siffror ligger på samma nivå som i den webbgranskning vi gjorde 2013.

Kommunerna har olika lösningar för medboende. Cirka 65 procent av kommunerna har lägenheter med två rum eller mer för parboende, förutom att man också erbjuder enrumslägenheter.

Andra vanliga lösningar är att kommunen erbjuder en egen lägenhet i det särskilda boendet eller i ett närliggande trygghetsboende för den medboende (71 procent) eller två lägenheter som är sammankopplade med en dörr (22 procent). Cirka 8 procent av kommunerna kan inte erbjuda några andra lösningar än att paret får bo i samma rum eller enrumslägenhet.

Det finns två huvudsakliga lösningar för hur kommunerna skriver kontrakten för det särskilda boendet. Cirka 37 procent av kommunerna skriver in i hyreskontraktet för det särskilda boendet att det är ett kategoriboende och att kontraktet kan sägas upp om den biståndsbedömda personen avlider. Andra kommuner, cirka 19 procent, uppgav att de skriver en särskild bilaga till kontraktet där den medboende avstår från besittningsskyddet. Ett sådant avtal om avstående av besittningsskydd måste godkännas av hyresnämnden.

Utöver dessa har 22 procent av kommunerna rutiner som medger att den medboende får bo kvar utan någon särskild prövning av biståndsbehovet.

Ett mindre antal kommuner har konkreta planer på att bygga nya bostäder för parboende i särskilda boenden eller bygga om befintliga bostäder för parboende. Av de som svarade uppgav 13 procent av kommunerna att de planerar att bygga totalt 369 nya anpassade bostäder medan 5 procent av kommunerna planerar att bygga om totalt 65 befintliga bostäder inom en tvåårsperiod.

Kommunerna har i intervjuer och enkätsvar angett vad de upplever som för- och nackdelar med reformen. Som fördelar nämnde de att:

  • Det är en trygghet för de äldre att få fortsätta bo tillsammans. 
  • Möjligheten att välja ökar de enskildas delaktighet och självbestämmande.
  • Den lagreglerade rättigheten att få bo tillsammans ger en trygghet för de äldre.

Som nackdelar och problem förknippade med parboendet nämnde kommunerna att:

  • Det kan vara svårt för en frisk make eller sambo att bo i ett särskilt boende avsett för personer med demenssjukdom.
  • Det är för få platser i särskilda boenden som är lämpliga för parboende. Detta kan leda till dyrare lösningar för de enskilda och att det uppstår köer till boendeplatserna.
  • Att den medboende inte har en garanti att han eller hon får bo kvar i det särskilda boendet när den biståndsbedömda personen avlider innebär en osäkerhet.
  • Det finns en risk att maken eller sambon kan uppleva ett krav från anhöriga att han eller hon ska flytta med till det särskilda boendet.
  • Det kan finnas en otydlighet om vad som ingår i boendet, vilken hjälp och vilket stöd som ingår i boendet och hur boendet ska ersättas för eventuella insatser till den medboende.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-15
Format: POD
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Dick Lindberg
075-247 30 00

Åsa Borén
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre