/
/

Väntetider och patientflöden på akutmottagningar – Rapport december 2015

Rapporten redovisar väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar från första halvåret 2015 och utvecklingen av väntetiderna sedan 2010. Rapporten innehåller även ett delresultat av en analys av skillnaderna i väntetider inom akutsjukvården.

Korrigerad 2016-01-08, sid 66, figur 5: Värdena för akutmottagningarna i Värnamo och Oskarshamn tillagda i den nedladdningsbara filen.

Sammanfattning

Socialstyrelsen redovisar i denna rapport väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar för första halvåret 2015 och utvecklingen av väntetiderna sedan år 2010. De väntetidsmått som använts är total vistelsetid på akutmottagning och tid till läkarbedömning.

I rapporten ingår även delresultat från en kartläggning och analys av väntetider och patientflöden som har gjorts utifrån ett systemiskt angreppssätt vid fem akutmottagningar i Sverige. De slutliga resultaten från denna analys publiceras under 2016.

Antalet patientbesök till landets akutmottagningar har ökat med cirka tre procent från föregående år och uppgår uppskattningsvis till 2,5 miljoner för 2015. Vid hälften av besöken, cirka 1,25 miljoner, vistas patienterna mer än 3 timmar på akutmottagningen.

Resultaten visar på relativt små förändringar från föregående års mätning. Den totala vistelsetiden har stadigt ökat mellan åren 2010‒2015 och är 31 minuter längre.

Även årets mätning visar att patienter äldre än 80 år har en längre total vistelsetid samt att skillnaden mellan vistelsetiden för denna åldersgrupp gentemot samtliga patienter har ökat till 41 minuter.

Patienternas väntetid för att bli undersökt av läkare och den totala vistelsetiden de tillbringar på akutmottagningarna uppvisar en stor variation över landet.

Kartläggningen och analysen av väntetider som genomförts vid akutmottagningarna i Malmö, Lund, Örebro, Varberg och Växjö bekräftar bilden av lokala skillnader i patientflöden och vistelsetider. Analysen har kunnat påvisa skillnader vad gäller demografi (ålder och födelseland), socioekonomi (utbildning) men även vårdtyngd (beläggning på akutmottagningen).

Omkring en fjärdedel av patienterna kommer med ambulans. Runt hälften av besöken som inte kommer med ambulans är initierade av patienten utan tidigare hänvisning.

Gemensamt för alla fem mottagningar är att sannolikheten att tillbringa fyra timmar eller mer på akutmottagningen påverkas av patientens ålder, första mottagande klinik (medicinska specialitet), vilken tidpunkt på dygnet patienten kommer till mottagningen samt om patienten har skrivits in i slutenvård eller inte. Patientens kön var inte en riskfaktor för långa vistelsetider.

Dessa faktorer kan dock inte helt förklara variationen i vistelsetider. Resultaten pekar i stället på en komplex bild där många fler samvarierande faktorer leder till olika långa väntetider på akutmottagningen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-11
Format: POD
Antal sidor: 79
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Mer hos oss

Vård i rimlig tid