Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser 2015 – Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar

Rapporten redovisar vården utifrån perspektiven i regeringens strategi för kroniska sjukdomar – patientcentrerad vård, kunskapsbaserad vård samt prevention och tidig uppmärksamhet. I rapporten ingår ett urval av de vanligast förekommande sjukdomsgrupperna i befolkningen.

Bilaga 1 Beskrivning av indikatorer

Bilaga 2 Tabellbilaga

 

Till rapporten har kompletterande diagram tagits fram, kontakta Socialstyrelsen för att ta del av dessa:

 • Utan könsuppdelning: Könsuppdelning är standard för de länsuppdelade jämförelserna i huvudrapporten, kompletterande länsdiagram utan könsuppdelning har tagits fram.
 • Med könsuppdelning: I några fall redovisats kvinnor och män tillsammans på länsnivån trots att könsuppdelade uppgifter finns - eftersom underlaget annars blivit för litet för flera län. I dessa fall finns könsuppdelade diagram framtagna med de län där underlaget är tillräckligt.
 • Tidsserier utan län: I vissa tidsseriediagram visas länen. Kompletterande tidsseriediagram med enbart riksvärden är också framtagna.

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård rapporteras 2015 som fyra fristående delar: kroniska sjukdomar, läkemedelsbehandlingar, jämlik vård samt övergripande indikatorer.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en öppen jämförelse av hälso- och sjukvården för personer med kroniska sjukdomar. Syftet i den här rapporten är att redovisa vården utifrån perspektiven i regeringens strategi för kroniska sjukdomar – patientcentrerad vård, kunskapsbaserad vård samt prevention och tidig uppmärksamhet.

På nationell nivå visar resultatet bland annat följande:

 • Personer med långvarig sjukdom anser i lägre utsträckning än be-folkningen i övrigt att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Samma förhållande gäller förtroendet för hälso- och sjukvård.
 • Riskpatienter för stroke bör behandlas med antikoagulantia i högre utstäckning. En ökning av andelen behandlade patienter kan noteras över tid men den behöver fortsätta att öka för att nå den fastställda målnivån.
 • Rökstopp vid hjärtinfarkt och stroke är en viktig åtgärd för att
  förebygga återinsjuknande. Andelen som slutat röka efter hjärtinfarkt var 55 procent och efter stroke 47 procent.
 • Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar vid diabetes är betydligt högre bland män än bland kvinnor jämfört med befolkningen.
 • Andelen självmord har över tid inte förändrats nämnvärt. Betydligt fler män än kvinnor begår självmord. Vid depression är följsamheten till läkemedelsbehandling låg.
 • Antalet slutenvårdstillfällen inom somatisk slutenvård är markant högre för personer med psykiatrisk diagnos jämfört med befolkningen i övrigt.
 • Den palliativa vården har förbättrats över tid och fler sjukdomsgrupper än cancer får nu del av den palliativa vården.
 • Behandling av benskörhet varierar mellan landstingen och målnivån för riket uppnås endast till hälften.
 • Tidig diagnosticering av reumatoid artrit har förbättrats avsevärt.
 • Personer med astma och diabetes slutenvårdas i lägre utsträckning jämfört med genomsnittet inom OECD. Personer med KOL slutenvårdas något mer men ligger ändå strax under genomsnittet inom OECD. Personer med hjärtsvikt slutenvårdas i högre utsträckning jämfört med genomsnittet inom OECD.

Även om flera resultat är tillfredsställande behövs en närmare granskning och analys i de landsting som har låga resultat.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-1
Format: PDF
Antal sidor: 200
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr