/
/

Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid astma och KOL

I rapporten presenteras målnivåer för indikatorer inom de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL. Vi har fastställt fyra målnivåer för astma hos vuxna, fem för astma hos barn och ungdomar och fem för KOL. Målnivåerna kan användas för uppföljning och utvärdering och ger hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål att arbeta mot.

Sammanfattning

En viktig del av de nationella riktlinjerna är Socialstyrelsens indikatorer för god vård och omsorg. De målnivåer som tas fram utgår från dessa indikatorer och syftar till att vara ett stöd för uppföljning av resultat på lokal, regional och nationell nivå. Resultaten kan bland annat användas för prioriteringar i vården och som underlag för förbättringsarbete på lokal och regional nivå.

Utgångspunkten för målnivåer inom vård vid astma och KOL är de indikatorer som tagits fram till remissversionen av de nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL 2014. Indikatorlistan omfattar indikatorer för vård vid astma hos vuxna, vård vid astma hos barn och ungdomar samt vård vid KOL. Socialstyrelsens expertgrupp har utifrån dessa gjort ett urval av indikatorer som är lämpliga för målsättning. Därefter har en konsensusgrupp bestående av sakkunniga, patientrepresentanter, företrädare från nationella programrådet för astma och KOL och huvudmannaföreträdare diskuterat sig fram till ett gemensamt förslag till målnivåer för de aktuella indikatorerna utifrån befintliga underlag.

Efter genomförd remissrunda till landstingen och regionerna, och till berörda intresseföreningar, har Socialstyrelsen fastställt följande målnivåer:

 
Astma hos vuxna

 •  Spirometri vid astma (≥ 95 procent)
 • Bedömning av hälsostatus med strukturerat frågeformulär ACT vid astma (≥ 95 procent)
 • Rökavvänjning vid astma (≥ 95 procent)
 • Patientutbildning vid astma (≥ 80 procent).

Astma hos barn och ungdomar

 • Spirometri vid astma (≥ 95 procent)
 • Bedömning av hälsostatus med strukturerat frågeformulär ACT vid astma (≥ 95 procent)
 • Ungdomar med astma som fått frågan om rökning (≥ 97 procent)
 • Längdmätning vid astma med inhalationssteroider (≥ 95 procent)
 • Patientutbildning vid astma (≥ 80 procent).

KOL

 • Mätning av FEV1/FVC efter bronkdilatation vid diagnostik av KOL (≥ 95 procent)
 • Bedömning av hälsostatus med strukturerat frågeformulär CAT vid KOL (≥ 95 procent)
 • Rökavvänjning vid KOL (≥ 95 procent)
 • Non-invasiv ventilation för respiratorisk acidos vid exacerbation av KOL (≥ 80 procent)
 • Patientutbildning vid KOL (≥ 80 procent).

Målnivåerna som fastställts i denna rapport har i många fall hamnat på en hög nivå och det kan ta tid för hälso- och sjukvården att nå upp till dem. Av den anledningen bör landstingen och regionerna sätta upp egna delmål för att så småningom nå det eftersträvansvärda målet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-11-2
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr