Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Amning och föräldrars rökvanor - Barn födda 2013

Rapporten presenterar statistik från 2013 över amning av barn under första levnadsåret och statistik över föräldrars rökvanor.

Sammanfattning

Denna rapport omfattar två olika delar; dels statistik över amning av barn vid sex mättillfällen under det första levnadsåret och dels statistik över tobaksrökning bland spädbarnsföräldrar som insamlas vid två tillfällen. Datainsamlingen sker enbart på gruppnivå. Eftersom data inte samlas in på individnivå med tillhörande personnummer är det inte möjligt att göra länkningar till andra register eller utföra analyser av till exempel amning bland rökande kvinnor.

Amning

Sverige har ställt sig bakom Världshälsoorganisationens rekommendation om exklusiv amning i sex månader och därefter fortsatt amning med tilläggskost i tillräckliga mängder gärna under barnets första levnadsår eller så länge föräldrar och barn vill. Exklusiv amning i sex månader är svår att uppnå även för länder med hög amningsfrekvens. I Sverige uppfyllde 15 procent rekommendationen år 2013. Följaktligen börjar flertalet föräldrar ge barnet tilläggskost innan sex månaders ålder. Enligt Livsmedelsverket (2011) är det ingen nackdel att ge små smakprov av mat till barn efter fyra månaders ålder samtidigt som barnet ammas.

Uppgifter för 2013 saknas helt för landstinget i Värmlands län och Stock-holms läns landsting har levererat ofullständiga uppgifter från vissa kommuner. Uppsala län har inte skickat amningsuppgifter alls för mätperioden 9 månader. Vid beräkning av riksvärdet för år 2013 har därför uppgifter från 2012 använts för landstinget i Värmlands län och för de kommuner i Stockholms län som saknades. Även för Uppsala län avseende amning vid 9 månaders ålder, har 2012 års data använts. Eftersom 2013 års riksvärden är skattade och inte helt baserade på faktiska uppgifter är resultaten mer osäkra i årets rapport, jämfört med tidigare årsrapporter.

Sedan mitten av 1990-talet har amningsfrekvensen i Sverige minskat något för varje år men planar ut efter 2010 för alla mätperioder förutom 9 och 12 månader där det går svagt uppåt.

De regionala skillnaderna i amningsmönstret (enbart och delvis amning sammanslaget) är fortfarande stora. Vid en veckas ålder ammas högst andel barn i Kronoberg (99 procent) och lägst andel i Södermanland (94 procent). Vid två månaders ålder ökar skillnaderna då cirka 89 procent av barnen ammas i Uppsala och i Västerbotten jämfört med 81–82 procent i Skåne och Västmanland (i riket 86 procent).

Vid fyra månaders ålder hade länet med högst amningsfrekvens 79 procent och det med lägst 69 procent (i riket 75 procent) ammade barn. Vid sex månader, varierade den totala andelen ammade mellan 58 och 70 procent för olika län (i riket 63 procent). Då barnet var nio månader var motsvarande siffror 31 och 43 procent och för tolv månader varierade amningsfrekvensen mellan 14 och 24 procent.

Föräldrars rökvanor

Rökning bland föräldrar till spädbarn har minskat under 2000-talet. Statistik från år 1999 visar att 9 procent av mödrarna och 14 procent av fäderna rökte under den första månaden efter barnets födelse. Av barn födda 2013 rökte drygt 4 procent av mödrarna och 10 procent av fäderna under barnets första levnadsmånad. Detta är en minskning för båda föräldrarna med cirka 2 procentenheter sedan år 2004. Vid åtta månaders ålder rökte en något större andel av mödrarna (5 procent) jämfört med barnets första levnadsmånad.

De regionala skillnaderna är stora med avseende på rökning under barnets första levnadsmånad. År 2013 rökte flest mödrar och fäder (7 respektive 14 procent) i Södermanlands län och den lägsta andelen hade Västerbottens län där 2 procent av mödrarna och 6 procent av fäderna rökte.  

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-10-9
Format: PDF
Antal sidor: 74
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr