/
/

Nationella riktlinjer – Målnivåer – Hjärtsjukvård – Målnivåer för indikatorer

I rapporten presenteras målnivåer för indikatorer inom de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Sammanlagt är det sju nya målnivåer som fastställs. Syftet är att ge hälso- och sjukvården tydliga och mätbara mål att arbeta mot.

Sammanfattning

Utgångspunkten för detta målnivåarbete är de indikatorer som tagits fram inom ramen för Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård 2015. Indikatorlistan i de nationella riktlinjerna omfattar indikatorer för kranskärlssjukdom, rytmrubbningar, klaffsjukdom och hjärtsvikt samt barn med medfödda hjärtfel.

Socialstyrelsens expertgrupp har utifrån dessa gjort ett urval av indikatorer som är lämpliga för målsättning. Arbetet har bedrivits i ett konsensusförfarande med medicinska experter, företrädare för huvudmännen samt andra intressenter, med relevanta kunskapsunderlag som grund. Konsensusgruppen har diskuterat sig fram till ett gemensamt förslag till målnivåer för de aktuella indikatorerna utifrån de befintliga underlagen. Efter genomgången remissrunda har Socialstyrelsen fastställt sju målnivåer för hjärtsjukvården.

Sedan tidigare finns fem nationella målnivåer angivna för hjärtsjukvården. Dessa gäller även i fortsättningen. Denna rapport är en komplettering till de tidigare målnivåerna.

Målnivåindikatorerna är avsedda att mätas över tid för att följa hälso-och sjukvårdens implementering av de nationella riktlinjerna. Totalt finns det numera tolv nationella målnivåer för hjärtsjukvården.

Samtliga nationella målnivåer för hjärtsjukvård redovisas i rapporten.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-10-3
Format: POD
Antal sidor: 53
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Maria State
075-247 30 00