/
/

Indikatorer inom hjälpmedelsområdet

Rapporten beskriver hjälpmedelscentralernas verksamheter och presenterar indikatorer för hjälpmedelsområdet. Den riktar sig i första hand till nationella beslutsfattare samt myndigheter och organisationer som vill följa kvaliteten inom hjälpmedelsområdet.

Tabellbilaga

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att utveckla den nationella statistiken inom hjälpmedelsområdet. Inom ramen för uppdraget presenterar Socialstyrelsen i rapporten statistik från hjälpmedelscentralernas verksamheter.

Socialstyrelsen fastställer tio indikatorer som används för att beskriva och följa upp hjälpmedelsområdet. Dessutom föreslår Socialstyrelsen fem utvecklingsindikatorer som på sikt kan komplettera och vidga beskrivningen. Socialstyrelsen konstaterar även att det finns brister i statistiken. De konstaterade bristerna är:

  • att icke individmärkta hjälpmedel medför osäkerheter i statistiken
  • avsaknaden av andra yrkesgrupper än läkare i de nationella hälsodataregistren
  • att studien inte täcker den samlade hjälpmedelsverksamheten.

Dessutom finns skillnader i hjälpmedelscentralernas organisering och ansvarsområden, vilka påverkar möjligheten till jämförelser. Socialstyrelsens studie visar att de flesta hjälpmedel förskrivs till personer som är 65 år eller äldre. Andelen av de individmärkta hjälpmedlen som förskrivits till personer 65 år och äldre är ungefär 62 procent. Gruppen 65 år och äldre utgör även den största mottagargruppen av hjälpmedel. För att få en regelbundenhet i den nationella statistiken och för att minska uppgiftslämnarbördan konstaterar Socialstyrelsen att de nationella hälsodataregistren bör inkludera insatser som utförs av andra yrkesgrupper än läkare.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-10-2
Format: POD
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Kalle Brandstedt
075-247 30 00