/
/

Äldreomsorg på minoritetsspråk

Rapporten redovisar hur kommuner i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska ser på möjligheten att erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk. Den visar även på vilka insatser som kan stödja kommunerna i arbetet. Rapporten ger också samiska företrädares uppfattning om situationen.

Sammanfattning

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk anger att en kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli och samiska.

Minoriteterna själva anser att detta är en viktig fråga och rapporterar att det varit svårt att få gehör för krav på en äldreomsorg på minoritetsspråk i den utsträckning man efterfrågar. Länsstyrelsen i Stockholm, som i samarbete med Sametinget har ansvar för uppföljningen av minoritetspolitikens genomförande, har konstaterat att för den sverigefinska och samiska minoriteten är tillgången till äldreomsorg på minoritetsspråk bristfällig medan situationen för den tornedalsfinska minoriteten ser bättre ut.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag från regeringen att överväga om kom-muner i förvaltningsområdena för meänkieli, samiska och finska har behov av ett mer effektivt kunskapsstöd för att fler äldre ska kunna få sin rätt till äldreomsorg tillgodosedd enligt 18 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Flera kommuner i förvaltningsområdena erbjuder inte äldreomsorg på minoritetsspråk. Kommunerna uppger att detta beror på:

 • Brist på efterfrågan
 • Brist på personal med språk- och kulturkompetens.
 • Långa avstånd eller litet befolkningsunderlag.
 • Bristande kunskap om lagen om nationella minoriteter hos såväl kommunanställda som folkvalda.
 • Brist på utbyte av kunskap, lösningar och samarbete mellan kommuner i förvaltningsområdena för minoritetsspråken.
 • Brist på information översatt till minoritetsspråk riktad till de äldre och deras anhöriga.

Företrädare för de nationella minoriteterna lyfter fram följande punkter som viktiga:

 • Äldreomsorg på minoritetsspråk finns inte att tillgå i den utsträckning som minoriteterna önskar.
 • Det är avgörande för livskvaliteten att få tala sitt språk, att bli förstådd och kunna förstå.
 • Man kan ha en identitet som same, sverigefinne eller tornedaling utan att kunna tala språket.
 • Utöver språket, utgör kulturens innehåll en viktig del av identiteten och därmed också av livet som äldre.
 • Diskriminering av personer som tillhör de nationella minoriteterna påverkar möjligheten att behålla sin identitet när man blir äldre.

Socialstyrelsen anser att följande kunskapshöjande insatser kan utgöra ett stöd i arbetet för att öka tillgången till äldreomsorg på minoritetsspråk:

 • Att Socialstyrelsen kompletterar sin publikation Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre med information om de nationella minoriteternas rättigheter. Därefter bör skriften översättas till de tre samiska varieteterna och till meänkieli. Dessutom bör den befintliga finska versionen uppdateras. Uppskattad kostnad för insatsen är 300 000 kr.
 • Att Socialstyrelsen tar fram ett verktyg som stöd för kommunerna att göra systematiska kartläggningar av behovet av äldreomsorg på minoritetsspråk. Uppskattad kostnad för insatsen är 700 000 kr.

Socialstyrelsen har under perioden 2013 – 2015 bland annat gjort följande insatser utifrån de minoritetspolitiska målen:

 • Genomfört en extern granskning av dåvarande Socialstyrelsens och Medicinalstyrelsens behandling av romer och resande under 1990-talet som redovisas i rapporten ”Antiziganism i statlig tjänst”[3].
 • Undersökt romers tillgång till rättigheter inom området social omsorg och trygghet som ”Underlagsrapport till Länsstyrelsen i Stockholm – En nulägesbeskrivning av romers tillgång till rättigheter inom området social omsorg och trygghet”
 • Upphandlat en uppdragsutbildning av brobyggare med inriktning mot socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utbildningen startade i augusti 2014 och avslutas i december 2015.
 • Tagit fram ett utbildningsmaterial med syfte att ge socialtjänstens personal möjligheter att förstå hur romers historiska erfarenheter av antiziganism påverkar gruppens och enskilda människors livsvillkor idag.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-10-15
Format: POD
Antal sidor: 34
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Ebba Hedlund
075-247 30 00