/
/

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa – Bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

Det här pm:et beskriver hur Socialstyrelsen kommer att bedöma grundkrav och prestationsmål i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Korrigerad 2015-02-26: Efter dialog med flera landsting vill Socialstyrelsen göra ett förtydligande gällande prestationsmål B1 Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser. På sid 15 har datumet för den period som "minst 70 procent av patienterna registrerade i PsykosR ska ha erbjudits någon av de hälsofrämjande åtgärderna som finns upptagna i registret" förtydligats. Perioden som gäller är 1 januari till 31 oktober 2015.

Korrigerad 2015-05-13: sid 3, under grundkrav 2: Uppgifter om att en kvalitetskontroll av webbsidorna har gjorts ska finnas i inmatningsverktyget senast den 2 november.

 

 

Sammanfattning

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2012 ingått årliga överenskommelser om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (S2012/3905/FS, S2012/8769/FS och S2013/8791/FS). 2015 års överenskommelse (S2014/8909/FS) är en fortsättning på tidigare års överenskommelser. Inom ramen för överenskommelsen kommer staten att fördela 630 000 000 kronor till de kommuner och landsting som klarar uppställda grundkrav och prestationsmål. Fördelningen av medlen är baserad på antal invånare inom respektive län. Grundkraven och prestationsmålen i 2015 års överenskommelse är en vidareutveckling av de tre föregående årens mål.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att göra en bedömning av om kommuner och landsting uppnår uppställda grundkrav och prestationsmål i överenskommelsen. Myndigheten ska också göra en förhandsgranskning av de två grundkraven för de kommuner och landsting som önskar det.

Senast den 30 november ska Socialstyrelsen lämna en slutlig bedömning av om grundkrav och prestationsmål har uppnåtts till regeringen. Myndigheten ska också beräkna fördelningen av prestationsmedlen och lämna detta underlag till regeringen som därefter fattar beslut om utbetalning av medel.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-47
Format: PDF
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Louise Yngve
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa