/
/

Kartläggning av tillämpningen av förebyggande insatser enligt 22 § LVU

Det här är den första kartläggningen av socialtjänstens tillämpning av 22 § LVU, det så kallade mellantvånget. Rapporten innehåller också skäl som socialnämnderna angivit för att inte använda mellantvång.

Enligt 22 § LVU kan socialnämnden ge vissa insatser även i de fall då det saknas både samtycke och stöd för tvångsåtgärder.

Sammanfattning

I den här rapporten redovisar Socialstyrelsen en kartläggning av socialtjäns-tens tillämpning av 22 § LVU. I rapporten redovisas även socialnämndernas uppfattningar och erfarenheter av de förebyggande åtgärder som aktualiseras med stöd av bestämmelsen.

Genom 22 § LVU ges socialnämnden en möjlighet att, oberoende av sam-tycke, besluta att den som är under 20 år ska hålla regelbunden kontakt med en särskilt kvalificerad kontaktperson eller delta i behandling i öppna former, om det kan antas att den unge till följd av eget destruktivt beteende kommer behöva beredas vård enligt LVU om beteendet fortsätter. Bestämmelsen ger således socialnämnden en möjlighet att med visst tvång, så kallat mellantvång, ingripa innan situationen har blivit så allvarlig att den unge måste omhändertas för vård enligt LVU.

Resultatet av kartläggningen visar att sju av de 247 socialnämnder som lämnat svar har under perioden 1 januari 2013 - 30 september 2014 fattat beslut enligt 22 § LVU. Dessa sju kommuner har sammantaget fattat tolv beslut och det är totalt tio ungdomar som berörs. Sex av dessa ungdomar blev senare föremål för ansökan om vård enligt LVU.

Kartläggningen visar att socialnämnderna huvudsakligen är positiva till att det finns möjlighet till förebyggande insatser enligt 22 § LVU, särskilt vad gäller insatsen behandling i öppna former. Det finns dock behov av stöd och vägledning avseende bestämmelsens tillämpning och ett kunskapsunderlag avseende effekterna av tillämpningen efterfrågas.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-45
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr