/
/

Stärkt kompetens inom läkemedel för ST-läkare

I den här rapporten sammanfattas Socialstyrelsens arbete med att förstärka kunskapen om läkemedel och läkemedelsanvändning under läkarnas specialistutbildning.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har ansvarat för regeringsuppdraget att förstärka kunskapen om läkemedel och läkemedelsanvändning för läkare under specialistutbildning.

Arbetet har utförts i samverkan med berörda aktörer. Behov av förstärkt kompetens om läkemedel och läkemedelsbehandling hos framtida specialistläkare har preciserats. Utifrån denna behovsanalys har utbildningsmål, dvs. kompetensmål, formulerats. Kompetensmålen är specialitetsövergripande, vilket innebär att de riktar sig till alla läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare), oavsett specialitet. Detta innefattar både läkemedelsintensiva och icke-läkemedelsintensiva specialiteter.

Socialstyrelsen har som utbildningsinsats tagit fram en webbutbildning om läkemedel och läkemedelsbehandling, Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare. Webbutbildningen finns tillgänglig via Kunskapsguiden och Socialstyrelsens webbplats. Webbutbildningen är baserad på interaktiva patientfall och utgår ifrån de specialitetsövergripande kompetensmål som utarbetats inom uppdraget. Patientfallen kan användas som övningsmaterial i ST-läkarens utbildning av exempelvis kursgivare, studierektorer och handledare samt av ST-läkarna själva vid självstudier. Socialstyrelsen har även tagit fram en plan för uppföljning, utvärdering och förvaltning av webbutbildningen.

De specialitetsövergripande kompetensmål som formulerats har också legat till grund för utveckling av följande ST-relaterade insatser inom Socialstyrelsen:

  • Ett specialitetsövergripande delmål om läkemedel i de reviderade målbeskrivningarna för läkarnas ST (i Föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:XX) som planeras träda i kraft våren 2015.
  • Ett specialitetsövergripande kursämne om läkemedel.

I uppdraget ingick också att formulera specifika utbildningsmål för olika specialiteter. Inom Socialstyrelsens utvecklingsprojekt, Kursämnen under ST, har kursämnen specifika för varje specialitet tagits fram. Dessa kursämnen anger den kompetens som ST-läkare kan tillgodogöra sig i kursform. Vid framtagandet har även kompetens inom läkemedel och läkemedelsbehandling, specifikt för varje specialitet, beaktats. Kursämnena kommer att publiceras på Socialstyrelsens webbplats under våren 2015.

Sammanfattningsvis kommer ovanstående insatser att förstärka kompetensen inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling hos ST-läkare inom alla specialiteter, vilket är en förutsättning för rätt läkemedelsanvändning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-42
ISBN: 978-91-7555-276-7
Format: POD
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr