/
/

Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – Slutrapport

Under 2010-2014 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla öppna jämförelser av socialtjänsten, inklusive hemsjukvården. I rapporten sammanställer Socialstyrelsen erfarenheterna från utvecklingsperioden och föreslår en framtida inriktning och utveckling för öppna jämförelser av socialtjänsten.

Rapporten har tagits fram i samverkan med SKL och i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Sammanfattning

Öppna jämförelser av socialtjänsten och hemsjukvården har fått genomslag och används idag i hög utsträckning av kommunerna. Jämförelserna har bidragit till en ökad uppmärksamhet på kvalitet inom socialtjänsten. De fungerar som ett av flera stöd för nationella aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i arbetet med att främja en god vård och omsorg för den enskilde. Sammantaget anser Socialstyrelsen att målen i regeringsuppdraget och i myndighetens handlingsplan från 2010 i allt väsentligt är uppnådda. Socialstyrelsen publicerar idag jämförelser inom sju av socialtjänstens områden:

 • vård och omsorg om äldre
 • missbruks- och beroendevård
 • barn- och ungdomsvård
 • stöd till personer med funktionsnedsättning
 • ekonomiskt bistånd
 • stöd till brottsoffer
 • motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Utvecklingen av öppna jämförelser har skett i samverkan med SKL och i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Inriktning 2015–2018

Socialstyrelsens samlade bedömning är att öppna jämförelser har goda förutsättningar att bli ett än mer viktigt och användbart kvalitetsverktyg för socialtjänstens verksamheter. Målet är att kunskapsbaserade öppna jämförelser leder till verksamhetsförbättringar som kommer brukaren till gagn och att rätt insats ges till den enskilde utifrån dennes behov. Socialstyrelsen anser därför att målgruppen de kommande fyra åren främst blir beslutsfattare och utförare på lokal, regional och nationell nivå.

För att förstärka öppna jämförelser bör Socialstyrelsens arbete nu fokuseras på att målgruppsanpassa, fördjupa och förbättra redovisningen till användarna. Det innebär en fortsatt utveckling av indikatorer och insamlingsmetoder. För att förbättra öppna jämförelsers tillförlitlighet, jämförelser på enhetsnivå och redovisning av resultat- och effektivitetindikatorer finns det även behov av:

 • en gemensam informationsstruktur
 • utökad individbaserad data i den officiella statistiken
 • att kommunerna har verksamhetssystem för systematisk uppföljning
 • att SCB utvecklar kostnadsuppgifterna i kommunernas räkenskapssammandrag
 • att ett nationellt, kontinuerligt uppdaterat, verksamhetsregister skapas. 

De kommuner som fått regionalt stöd har använt jämförelserna i högre utsträckning som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. För att öppna jämförelser ska fungera som ett kvalitetsverktyg för alla socialtjänstens områden behövs stöd för en likvärdig implementering. Socialstyrelsen ser därför ett behov av att långsiktigt finansierade stabila regionala stödstrukturer utvecklas.

Läs hela sammanfattningen
Öppna jämförelser av socialtjänst och hemsjukvård 2010–2014 – Slutrapport

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-28
Format: POD
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Stina Hovmöller
075-247 30 00