/
/

Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk 2014

Denna rapport redovisar hur Socialstyrelsen arbetat med uppdragen inom området gemensam informationsstruktur 2014. Rapporten innehåller också förslag för den fortsatta utvecklingen.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har under år 2014 medverkat till genomförandet av den nationella e-hälsostategin genom att vidareutveckla och förvalta den gemensamma informationsstrukturen för vård och omsorg.

Socialstyrelsens satsningar har varit väsentliga för att nå målet att genom nationella överenskommelser och krav skapa förutsättningar för tillgänglig och säker digital information inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Gemensam informationsstruktur innefattar den nationella informations-strukturen (NI) och nationellt fackspråk, det vill säga Socialstyrelsens termbank, Snomed CT och hälsorelaterade klassifikationer. Tillsammans lägger dessa produkter grunden till en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom vård och omsorg.

Under året har Socialstyrelsen, med utgångspunkt i den gemensamma informationsstrukturen, genomfört flera åtgärder för att stödja myndighetens kunskapsstyrning samt för att skapa förutsättningar för verksamheterna inom vård och omsorg att utveckla dokumentationens struktur och innehåll. I denna rapport beskrivs de viktigaste aktiviteterna och utvecklingsinsatserna.

Användarnas behov, förväntningar och krav är i fokus för vidareutvecklingen av den gemensamma informationsstrukturen. NI har under 2014 reviderats för att bättre stödja verksamheterna att identifiera och beskriva in-formationsbehov inom vård och omsorg på ett enhetligt sätt, och skapa struktur i dokumentationen. NI innehåller nu förutom en övergripande beskrivning av vård- och omsorgsprocessen och informationsbehov i denna, även specialiserade beskrivningar för hälso- och sjukvård respektive socialtjänst. Dessutom innefattas dokumentationskrav enligt författning samt lagstadgade rapporteringskrav vilket ska bidra till att minska dubbelarbete och dubbeldokumentation hos huvudmännen samt öka följsamheten till de för-fattningar som uttrycker dokumentationskraven.

Socialstyrelsen har i uppdrag att utveckla nya och tillgängliggöra befintliga kunskapsstöd så att de blir möjliga att integrera och använda i verksamhetssystemen. Produkterna i den gemensamma informationsstrukturen har använts för att möjliggöra detta.

För att kunna benämna och beskriva insatser inom socialtjänsten på ett enhetligt och jämförbart sätt, har Socialstyrelsen också tagit fram en ny klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter.

I två pilotområden inom hälso- och sjukvården har användbarheten hos den gemensamma informationsstrukturen testats: för beskrivning av varningsinformation samt beskrivning av information i bröstcancerprocessen.

Utifrån erfarenheter från försöksverksamheter, piloter och projekt har flera aktiviteter inletts under året för att vidareutveckla och kvalitetssäkra metoder och anvisningar för användning av produkterna i den gemensamma informationsstrukturen.

Införandet av gemensam informationsstruktur har kommit olika långt i verksamheterna inom vård och omsorg. För att kunna ge behovsanpassat stöd till användare och prioritera utvecklingsinsatser har Socialstyrelsen utvecklat en modell för att följa upp hur införandet fortskrider. Uppföljningsmodellen mäter även uppnådd nytta hos verksamheterna.

Socialstyrelsens förslag

För att kunna stödja utvecklingen av en strukturerad och ändamålsenlig elektronisk dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver Socialstyrelsen ett långsiktigt uppdrag. Detta är nödvändigt för att vidmakthålla, vidareutveckla och kvalitetssäkra produkterna i den gemensamma informationsstrukturen. Det är också nödvändigt för att kunna bygga upp och upprätthålla kompetens inom området. Det långsiktiga uppdraget är den grund som krävs för att gå vidare med utvecklingsarbeten där den gemensamma informationsstrukturen tillämpas och integreras i nationella kunskapsunderlag och e-tjänster. Ett långsiktigt uppdrag är också en förutsättning för att Socialstyrelsen ska kunna stödja verksamheterna när de utvecklar verksamhetssystemens struktur och innehåll med hjälp av den gemensamma informationsstrukturen.

Nuvarande ordning med ettåriga uppdrag inom området gemensam informationsstruktur, som lämnas till myndigheten i april eller maj innevarande år, skapar en osäkerhet i planeringen av en stabil förvaltning.

Utifrån årets uppdrag har Socialstyrelsen identifierat några specifika områden som vi planerar att arbeta vidare med för att kunna stödja utvecklingen av en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation i verksamheterna. Socialstyrelsen föreslår att regeringen, utöver ett flerårigt uppdrag och anslag för fortsatt vidmakthållande, vidareutveckling och kvalitetssäkring av den gemensamma informationsstrukturen, ger myndigheten i uppdrag att

  • slutföra arbetet med de identifierade pilotområden inom hälso- och sjukvården som påbörjats i 2014 års uppdrag
  • fortsätta att vidareutveckla den nationella informationsstrukturen att omfatta fler begreppsområden
  • fortsätta att utveckla distributionen av produkterna i den gemensamma informationsstrukturen
  • fortsätta att utveckla och distribuera anvisningar och metodbeskrivningar för användning av produkterna i den gemensamma informationsstrukturen
  • identifiera verksamhetsområden inom socialtjänsten som är lämpliga för pilottester av klassifikationen av socialtjänstens insatser (KSI) samt genomföra tester
  • bygga vidare på konkret samverkan med andra nationella aktörer i e-hälsoarbetet, med syftet att integrera den gemensamma informationsstrukturen i nationella e-tjänster och kunskapsprodukter
  • följa upp hur verksamheterna inför och använder produkterna i den gemensamma informationsstrukturen i verksamhetssystemen samt följa upp vilka nyttor som skapats för profession och ledning.
Läs hela sammanfattningen
Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-25
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr

Kontakt

Mer hos oss

Nationell e-hälsa