/
/

Hälso- och sjukvård i ideella föreningar

I den här rapporten utvecklar Socialstyrelsen vad som gäller enligt dagens regelverk och föreslår åtgärder för att förenkla för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta i ideella föreningar. Rapporten riktar sig till regeringen men också till de aktörer inom det ideella föreningslivet som kan påverkas av de förslag som tas upp.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har utrett vilka regeländringar och andra åtgärder som kan vara motiverade för att underlätta för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta inom ideell föreningsverksamhet. De svårigheter som finns för detta och som har kommit fram i utredningen rör främst att det finns en osäkerhet om när olika delar av hälso- och sjukvårdens regelverk ska tillämpas i dessa sammanhang och att det är svårt för det ideella föreningslivet att leva upp till regelverkets krav på vårdgivare.

I rapporten utvecklar Socialstyrelsen sin syn på vad som gäller enligt dagens regelverk. Socialstyrelsens bedömning är att det är först när hälso- och sjukvård bedrivs yrkesmässigt som en ideell föreningsverksamhet är vårdgivare och därmed omfattas av det organisatoriska hälso- och sjukvårdsansvar som det innebär. Stora delar av det ideella föreningslivet bedriver inte hälso- och sjukvård yrkesmässigt och är således inte vårdgivare. Det torde vara främst inom de mer professionella delarna av föreningslivet eller där det annars förekommer mer omfattande inslag av hälso- och sjukvård som detta kan vara aktuellt.

De åtgärder som Socialstyrelsen föreslår är följande.

  • Tydligare regler om vem som är vårdgivare
  • Möjlighet till ett begränsat ansvar för ideella föreningar att bevara patientjournaler

Socialstyrelsen konstaterar också att det finns ett behov av ett informationsmaterial från myndigheten speciellt utformat för ideella föreningar.

Läs hela sammanfattningen
Hälso- och sjukvård i ideella föreningar

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-3-41
Format: POD
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr