/
/

Överenskommelse mellan staten och SKL inom området psykisk ohälsa – Redovisning av 2014 års bedömning av grundkrav och prestationsmål

Det här är Socialstyrelsens bedömning av om kommuner och landsting har uppfyllt grundkraven i överenskommelsen mellan staten och SKL inom området psykisk ohälsa.

Bilagor

Bilaga 1-2, 4-9

Bilaga 3

Sammanfattning

För tredje året i rad har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2014 ingått en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO). Inom ramen för överenskommelsen ska 630 000 000 kronor fördelas till kommuner och landsting som uppfyller två grundkrav och ett eller flera av totalt sju prestationsmål. Grundkraven måste vara uppfyllda för att huvudmännen ska kunna ta del av prestationsmedlen.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag bedömt om kommuner och landsting har uppfyllt de krav som regeringen beslutat att lämna prestations-ersättning för. Myndigheten har inte gjort någon egen datainsamling utan bedömningarna baseras på en jämförelse mellan bedömningskriterierna och det material som huvudmännen har rapporterat in genom ett verktyg som SKL har tagit fram för ändamålet.

Socialstyrelsen har inte granskat kvaliteten på innehållet i det material huvudmännen har rapporterat in.

Samtliga landsting och 282 kommuner har uppfyllt de två grundkraven och kvalificerar sig för tilldelning av prestationsmedel. De åtta kommuner som inte uppfyllde grundkraven kan inte ta del av prestationsersättningarna. Sammanlagt 630 000 000 kronor kommer att fördelas utifrån resultaten av grundkrav och prestationsmål.

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Louise Yngve
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk hälsa