/
/

2014 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa – bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

Den här publikationen beskriver anvisningar för hur Socialstyrelsen kommer att bedöma grundkrav och mål i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014".

Efter dialog med flera kommuner och landsting vill Socialstyrelsen göra följande förtydliganden gällande prestationsmål B 1: Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser och prestationsmål B 3: Inventeringar.

Prestationsmål B 1: Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser
Socialstyrelsen har på sida 14 gjort följande förtydligande av hur skrivningen ”erbjudits någon av de hälsofrämjande åtgärderna som finns upptagna registret” ska tolkas:
Bedömningskriterier: Kvalitetsregister och hälsofrämjande insatser
Ett landsting anses ha uppfyllt bedömningskriteriet om 60 procent av patienterna registrerade i PsykosR har erbjudits* någon av de hälsofrämjande åtgärderna som finns upptagna i registret under perioden 1 januari till och med 31 oktober 2014.
* Bedömningen för att ha erbjudits tolkas här som erhållits i enlighet med registreringsformuläret i PsykosR. Det innebär att 60 procent av registeringarna ska innehålla ett ”ja” på frågan om patienten erhållit någon/några hälsofrämjande insatser under de senaste 12 månaderna.

Prestationsmål B 3: Inventeringar
Socialstyrelsen har på sida 18–19 ändrat skrivningen ”åtgärdsplaner” till ”analys och handlingsplan” och gjort följande förtydligande:
”Analysen i handlingsplanen ska avse kvinnor och män. Samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska ske när det gäller arbete och sysselsättningsområdet.”

 

Läs hela sammanfattningen

Kontakt

Louise Yngve
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk hälsa