/
/

Grund och struktur för lägesrapportering om kroniska sjukdomar – Upplägg för Socialstyrelsens lägesrapporter åren 2015, 2016 och 2017

I rapporten presenteras grund och struktur för den fortsatta lägesrapporteringen om vård för patienter med kroniska sjukdomar. Lägesrapporterna som ska publiceras 2015, 2016 och 2017 riktar sig i första hand till regeringen, men kan även vara av intresse för andra aktörer såsom patienter, huvudmän med flera.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2015, 2016 och 2017 lämna en årlig lägesrapport om vård för personer med kroniska sjukdomar. Framtagningen av dessa lägesrapporter är en av flera insatser som myndigheten enligt regleringsbrevet för 2014 ska genomföra för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Syftet med lägesrapporterna 2015–2017 är att avrapportera utvecklingen av vården för patienter med kroniska sjukdomar, samt att lämna förslag till insatser för att förbättra den.

Uppföljningsaktiviteterna inom ramen för projektet kommer framför allt att vara kopplade till de områden som regeringen lyfter i Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar: patientcentrerad vård, kunskapsbaserad vård samt prevention och tidiga insatser. Fokus i rapporten ligger endast på hälso- och sjukvården, vilket innebär att tidiga insatser från andra aktörer inte kommer att omfattas av rapporteringen.

I arbetet med att ta fram lägesrapporterna kommer Socialstyrelsen att utgå ifrån en bred definition av kroniska sjukdomar, för att inte riskera att angelägna aspekter av vården för patienter med kroniska sjukdomar ska gå förlorade i arbetet. Detta ligger också i linje med Socialstyrelsens ambition att arbeta för allas lika tillgång till en god hälsa, vård och omsorg. Definitionen innebär inte att samtliga kroniska sjukdomar kommer att kunna följas upp på ett strukturerat sätt, men ingen information om vården av små eller ovanliga patientgrupper kommer att väljas bort i analysen.

Den kommande lägesrapporteringen ska innehålla en ändamålsenlig uppsättning indikatorer inom området kroniska sjukdomar. Konsultföretaget Sirona Health Solutions har på uppdrag av Socialstyrelsen gjort en kartläggning av tillgängliga underlag, data, indikatorer och rapporter som rör vård av kroniska sjukdomar samt lämnat förslag på vilka indikatorer som lämpar sig för att följa utvecklingen. Inom ramen för uppdraget har 627 möjliga mått och indikatorer granskats. Av dessa har 60 stycken bedömts vara relevanta för att följas upp i de kommande lägesrapporterna. Det slutgiltiga indikatorurvalet (maximalt 30) kommer att göras i nära samverkan med Socialstyrelsens enhet för Öppna jämförelser.

Då vården av patienter med kroniska sjukdomar av olika skäl inte på ett heltäckande sätt kan belysas med indikatoruppföljning, behöver analysen kompletteras med annan kunskap som kan samlas in regelbundet. Ett sätt att göra detta är att följa upp det pågående e-hälsoarbetet med kunskapsstöd till hälso- och sjukvårdspersonal samt ökat patientinflytande och ökad tillgång till patientinformation. Användbar information finns även i redan befintlig lägesrapportering. Det gäller exempelvis Socialstyrelsens lägesrapporter, men även lägesrapporter som Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg tar fram. För att på ett strukturerat sätt gå igenom dessa källor och få med patienternas röst planerar Socialstyrelsen också att anordna hearings med bland annat patientorganisationer. Ytterligare ett relevant underlag till rapporterna är en uppföljning av de aktiviteter som ingår i regeringens strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.

Läs hela sammanfattningen
Grund och struktur för lägesrapportering om kroniska sjukdomar

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-9-40
Format: POD
Antal sidor: 30
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Maarten Sengers
075-247 30 00