Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Amning och föräldrars rökvanor – Barn födda 2012

Rapporten presenterar statistik från 2012 över amning av barn under första levnadsåret och statistik över föräldrars rökvanor.

Rättelse 2014-10-08: Rikssiffror för år 2012 har korrigerats i tabell 1-6.

Sammanfattning

Sammanfattning

Denna rapport omfattar två olika delar; dels statistik över amning av barn vid sex mättillfällen under det första levnadsåret och dels statistik över tobaksrökning bland spädbarnsföräldrar, insamlat vid två tillfällen. Datainsamlingen sker enbart på gruppnivå. Eftersom individdata saknas är det inte möjligt att göra länkningar till andra register eller utföra analyser av till exempel amning bland rökande kvinnor.

Amning

Sverige har ställt sig bakom Världshälsoorganisationens rekommendation om exklusiv amning i sex månader och därefter fortsatt amning med tilläggskost i tillräckliga mängder gärna under barnets första levnadsår eller så länge föräldrar och barn vill. Exklusiv amning i sex månader är svår att uppnå även för länder med hög amningsfrekvens. I Sverige uppfyllde 14 procent rekommendationen år 2012. Följaktligen börjar flertalet föräldrar ge barnet tilläggskost innan sex månaders ålder. Enligt Livsmedelsverket (2011) är det ingen nackdel att ge små smakprov av mat till barn efter fyra månaders ålder samtidigt som barnet ammas. Detta syns i statistiken då ytterligare 48 procent delammar vid sex månaders ålder.

Sedan mitten av 1990-talet har amningsfrekvensen i Sverige minskat något varje år. Nedgången är särskilt tydligt ju äldre barnet blir, vilket kan tolkas som att kvinnor ammar under en kortare period nu än för tio år sedan. De senaste fem åren har dock även den totala amningsfrekvensen av barn vid en veckas, två och fyra månaders ålder minskat.

De regionala skillnaderna i amningsmönster är stora och en förklaring kan vara olika amningsfrämjande insatser i landet. Redan vid två månader uppstår skillnader då cirka 90 procent av barnen ammas i Stockholm, Uppsala och på Gotland jämfört med 81 procent i Västmanland och Jönköping (i riket 86 procent). Vid fyra månaders ålder hade länet med högst amningsfrekvens 81 procent och det med lägst 69 procent (i riket 75 procent). Vid sex månader, det vill säga den åldersgräns på barnet WHO rekommenderar exklusiv amning till, varierade den totala andelen ammade (enbart och delvis amning) mellan 56 och 70 procent för olika län (i riket 63 procent). Då barnet var nio månader var motsvarande siffror 32 och 43 procent och för tolv månader varierade amningsfrekvensen mellan 12 och 23 procent.

Föräldrars tobaksvanor

Rökning bland föräldrar till spädbarn har minskat under 2000-talet. Statistik från år 1999 visar att 9 procent av mödrarna och 14 procent av fäderna rökte under den första månaden efter barnets födelse. Av barn födda 2012 rökte knappt 5 procent av mödrarna och 10 procent av fäderna under barnets första levnadsmånad. Detta är en minskning för båda föräldrarna med 3 procentenheter sedan år 2003. Vid åtta månaders ålder rökte en något större andel av mödrarna (6 procent) jämfört med barnets första levnadsmånad.

De regionala skillnaderna är stora avseende på rökningsfrekvensen. År 2012 rökte flest mödrar och fäder under barnets första levnadsmånad i Södermanlands län (cirka 8 respektive 15 procent). Den lägsta andelen hade Västerbottens län där 2 procent av mödrarna och 6 procent av fäderna rökte under barnets första levnadsmånad.

Läs hela sammanfattningen

Amning och föräldrars rökvanor

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-9-37
Format: PDF
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr