/
/

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2013

Rapporten innehåller uppgifter om orsak till behovet av ekonomiskt bistånd under 2013 samt vilka behov en utbetalning tillgodoser. Syftet är att ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

Socialstyrelsen redovisar statistik över försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd för år 2013. Statistiken uppnår ännu inte den kvalitet som krävs för publicering inom ramen för Sveriges officiella statistik.

  • År 2013 ingår 255 616 vuxna biståndsmottagare i redovisningen,
    1 240 av dessa saknar registrering av försörjningshinder.
  • Det vanligast förekommande försörjningshindret var relaterat till arbetslöshet, 123 902 personer (48 procent) hade denna registrering.
  • Arbetslösa biståndsmottagare som har otillräcklig ersättning eller som saknar ersättning ökade med 2 procentenheter jämfört med år 2012.
  • Arbetshinder, sociala skäl, var det näst vanligaste försörjningshindet (11 procent) och sjukskriven med läkarintyg (9 procent) det tredje mest förekommande.
  • Försörjningshinder redovisas efter olika grupper som ålder, hushållstyp, inrikes och utrikes födda. Det är arbetslöshet som dominerar, oavsett vilken grupp som studeras.
  • Det är inga större skillnader mellan månaderna när det gäller fördelningen på typ av försörjningshinder, med undantag för december månad som påverkades av visst partiellt bortfall från ett antal kommuner.
  • Ekonomiskt bistånd betalas ut i form av försörjningsstöd respektive bistånd till livsföringen i övrigt. År 2012 betalades 10,6 miljarder kronor ut som ekonomiskt bistånd, varav cirka 92 procent betalades ut som försörjningsstöd.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-9-2
Format: POD
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr