/
/

Barn och unga - insatser år 2013 – Vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

I denna rapport redovisas kommunernas insatser för barn och unga under 2013 enligt SoL och LVU, det vill säga vård med placering, omedelbart omhändertagande och öppenvårdsinsatser. Antalet barn och unga som fått heldygnsinsats någon gång under året är 32 600.

Bilaga

Tabeller

 

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga år 2013. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik (SOS).

Statistiken innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen förkortad SoL, eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), i fortsättningen förkortad LVU. De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. Insatser till barn och unga på grund av funktionsnedsättning ingår inte heller i denna statistik.

I denna rapport redovisas följande heldygnsinsatser:

  • vård med placering utanför det egna hemmet enligt SoL
  • vård med placering utanför det egna hemmet enligt LVU
  • omedelbart omhändertagande enligt LVU.

Öppenvårdsinsatserna redovisas indelade i följande insatstyper:

  • strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL
  • behovsprövat personligt stöd enligt SoL
  • kontaktperson/-familj enligt SoL.

Sedan 2007 beskrivs i socialtjänstlagen en ny insats – kvalificerad kontaktperson (3 kap. 6 § fjärde stycket SoL). Den särskilt kvalificerade kontaktpersonen ska ge barnet eller den unge särskilt stöd och särskild vägledning för att motverka risk för missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Insatsen kvalificerad kontaktperson redovisas inte separat på grund av otillräcklig kvalitet.

Då vårdnaden flyttas över till den/de vårdnadshavare där barnet tidigare har varit familjehemsplacerad avslutas insatsen och även inrapporteringen till individstatistiken för heldygnsinsatser. Från och med statistikår 2013 redovisar därför respektive kommun omfattningen av vårdnadsöverförflyttningar som mängdstatistik.

Heldygnsinsatser

Under år 2013 påbörjade ungefär 12 900 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka 10 000 barn och unga nytillkomna, det vill säga de hade inte erhållit någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år.

Av påbörjade heldygnsinsatserna har vård enligt SoL ökat mest under perioden 2006–2013 sett till andelen barn och unga i befolkningen som påbörjat insats. Ökningen mellan år 2006 och 2013 var 68 procent. Bland pojkar 13–17 år har andelen i befolkningen som placerats på hem för vård och boende (HVB) ökat markant under perioden 2006–2013 från 0,25 till 1,71 procent.

För barnen i åldern 13–17 år har andelen som påbörjat heldygnsinsats ökat kraftigt de senaste åren, främst då bland pojkar. Ökningen utgörs till största delen av pojkar med annan vårdnadshavare än förälder eller förordnad vårdnadshavare. En tänkbar förklaring till ökningen är därför att den utgörs av ensamkommande flyktingbarn.

Den 1 november 2013 hade cirka 22 700 barn och unga heldygnsinsats.
Av de cirka 22 700 barn och unga som hade heldygnsinsats den 1 november hade drygt 17 000 vård med stöd av SoL, cirka 5 400 barn och unga fick vård enligt LVU och drygt 200 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU. Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med insats den 1 november 2013 oavsett kön. 57 procent av de SoL-vårdade och 70 procent av de LVU-vårdade barnen och ungdomarna var placerade på familjehem den dagen.

Nästan 32 600 barn och unga hade heldygnsinsats någon gång under år 2013.

Öppenvårdsinsatser

Ungefär 29 000 barn och unga hade en eller flera av de redovisade öppenvårdsinsatserna den 1 november 2013. Fler pojkar än flickor hade öppen-vårdsinsats, 56 procent var pojkar och 44 procent flickor.

Av de tre SoL-insatserna som redovisas var behovsprövat personligt stöd den öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av år 2013. Cirka 27 100 barn och unga fick den insatsen någon gång under året. Ungefär 18 800 barn och unga hade kontaktperson/-familj och cirka 10 700 fick någon gång under år 2013 insatsen strukturerat öppenvårdsprogram.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-9-1
Format: PDF
Antal sidor: 125
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr