/
/

Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheter – Förslag till indikatorer

Rapporten ger förslag till indikatorer inom måltidsmiljö vid särskilda boenden och dagverksamheter som erbjuds enligt socialtjänstlagen för personer 65 år och äldre. Den kan även användas som inspiration för utveckling av måltidsmiljön.

Sammanfattning

Projektets uppdrag var att ta fram indikatorer för måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamhet för personer 65 år och äldre med beslut enligt socialtjänstlagen.

Utformningen av måltidsmiljön och hur måltiderna serveras har betydelse för den enskildes lust att äta och att känna välbefinnande. En positiv upplevelse av måltiden är kopplad till många olika faktorer såsom sällskapet, rummet och dukningens utformning och matens smak, form och färg samt konsistens.

Äldre personer beskriver att god kvalitet bland annat handlar om matens smak, att få känna doften av lagad mat och ta del av hur maten tillagas. De uttrycker också att de vill kunna påverka vad som serveras och hur måltiden genomförs. Enhetens rutiner, samt rådande normer och kultur bland personalen påverkar i hög grad måltiderna och måltidsmiljöns utformning.

Det är möjligt att, med förhållandevis enkla medel, förbättra måltidsmiljön och måltidsupplevelsen för personer boende i särskilda boenden och för personer som besöker dagverksamheter.

Projektet föreslår följande indikatorer:

1. Andel personer som ser fram emot måltiden mitt på dagen.
2. Andel personer som anser att de får den hjälp de behöver under mål-tiden mitt på dagen.
3. Andel personer med genomförandeplan som innehåller aktuell (ej äldre än sex månader) dokumentation om individens behov och önskemål runt måltidsmiljön.
4. Förekomst av skriftliga rutiner för hur dygnets alla måltider ska genomföras.
5. Förekomst av skriftliga rutiner för omsorgsmåltider

Som datakällor kan användas den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och Socialstyrelsens årligen återkommande Kommun- och enhetsundersökning – äldre. Resultaten av dessa undersökningar publiceras av Socialstyrelsen som öppna jämförelser med målgrupper som chefer, ledare och professionella yrkesutövare.

Publicering sker också som information till allmänheten om äldreomsorgen i Äldreguiden, en webbsida som nås via Socialstyrelsens webbplats. Med hjälp av Äldreguiden är det möjligt att jämföra olika hemtjänster och särskilda boenden i hela landet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-8-8
Format: POD
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Marianne Lidbrink
075-247 30 00