/
/

DRG-statistik 2012 – En beskrivning av vårdkonsumtion i Sverige

Denna rapport presenterar data från Socialstyrelsens patientregister 2012 ur ett DRG-perspektiv.

Sammanfattning

Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett verktyg för att gruppera vårdkontakter till större medicinskt relevanta och kostnadsmässigt lika grupper. Syftet är att kunna beskriva sjukhusverksamhet på ett överskådligt sätt men också bättre jämföra och ersätta sjukvård. Denna rapport presenterar data från Socialstyrelsens patientregister 2012 ur ett DRG-perspektiv. Rapporten visar utvecklingen i svensk sjukvård för ett flertal variabler. Några resultat:

  • Genomsnittet av diagnoser per vårdtillfälle har ökat från 2,9 till 3,3 diagnoser mellan år 2011 och 2012. Det är en mycket stor ökning av diagnosrapporteringen mellan åren. Region Skåne står för den största ökningen av diagnoser per vårdtillfälle.
  • Registreringsmönstret avseende diagnoser skiljer sig stort mellan de olika sjukhusen. Antalet diagnoser per vårdtillfälle varierar från en till knappt sju diagnoser per vårdtillfälle på sjukhusnivå. Drygt hälften av sjukhusen har kodat tre eller fler diagnoser per vårdtillfälle 2012.
  • Det finns en tendens för att landsting med många besök per patient också har fler vårdtillfällen per patient och vise versa.
  • Medelvårdtiden för somatisk slutenvård (exklusive geriatrik och psykiatri) var 4,1 dagar per vårdtillfälle år 2012, vilket är en minskning med 0,9 dagar jämfört med år 1998.
  • Cirkulationsorganens sjukdomar omfattar 16 procent av samtliga vårdtillfällen för 2012 och är därmed den största organspecifika patientgruppen i sjukvården, följd av rörelseorganens sjukdomar med 12 procent och sjukdomar i matsmältningsorganen med 11 procent av vårdtillfällena.
  • De vanligaste orsakerna till inläggning i slutenvård var 2012 förlossning, buksmärtor, hjärtbesvär och lunginflammation.
  • De vanligaste dagkirurgiska besöken 2012 var hudingrepp och kataraktoperationer. Dessa åtgärder utförs nästan uteslutande i dagkirurgi.
  • Graden av poliklinisering, det vill säga hur mycket av vården som utförs i dagkirurgi jämfört med slutenvård, skiljer sig åt mellan landstingen. Flest dagkirurgiska besök i förhållande till vårdtillfällen i slutenvård har Halland, Västernorrland och Värmland i nämnd ordning.

Med hjälp av denna rapport, inklusive den fil med Pivottabell och interaktiv DRG-statistik från Socialstyrelsens statistikdatabaser på Socialstyrelsens webbplats, kan det enskilda landstinget eller sjukhuset ta fram uppgifter på olika nivåer för att kunna använda som referens till sina egna uppföljningar.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-4
Format: POD
Antal sidor: 34
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Lisbeth Serden
075-247 30 00