/
/

Laboratoriemedicinsk terminologi – underlag för nationell samordning och finansiering

Rapporten innehåller förslag om samordning och finansiering av nationellt arbete med laboratoriemedicinsk terminologi. Den ger en översikt över området och beskriver sambandet med befintliga utvecklingsuppdrag inom nationellt fackspråk samt hur myndigheten ser på den fortsatta utvecklingen.

Sammanfattning

Socialstyrelsens uppdrag om en gemensam informationsstruktur för vård och omsorg inom strategin Nationell e-hälsa innebär att myndigheten ska utveckla, tillhandahålla och samordna nationellt fackspråk och informationsstruktur inom området vård och omsorg. Syftet med det aktuella deluppdraget har varit att identifiera och bedöma vilka produkter och verksamheter inom området laboratoriemedicinsk terminologi som kan handhas av staten.

En nationellt enhetlig laboratoriemedicinsk terminologi är viktig för ökad patientsäkerhet och för en sammanhållen behandling av patienten samt för uppföljning och jämförbarhet. Av förordningen (2009:1243) med Socialstyrelsens instruktion framgår bl.a. att myndigheten ska ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling samt skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer inom sitt verksamhetsområde.

Av förordningen framgår också att myndigheten ska samverka med relevanta aktörer och myndigheter inom sitt verksamhetsområde så att den statliga styrningen av hälso- och sjukvården är samordnad. Socialstyrelsen, och andra berörda myndigheter, har därigenom ansvar för viss förvaltning och utveckling inom verksamhetsområdet.

Laboratoriemedicin ingår i hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde och dess terminologi tillhör det medicinska fackområdet. Vidareutveckling av det nationella fackspråket ingår i myndighetens uppdrag om gemensam informationsstruktur för vård och omsorg. Socialstyrelsen föreslår att staten utökar sitt ansvar för laboratoriemedicinsk terminologi genom att inkludera NPU (Nomenclature of properties and units) i befintligt uppdrag. Myndigheten tar därigenom ansvar för att befintlig kunskap och erfarenhet inom fackområdet tas tillvara så att kvalitetssäkrade produkter kan bevaras, vidareutvecklas och användas av verksamheterna, såsom Snomed CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms) och NPU. Vårdgivare och verksamheter inom laboratoriemedicin ansvarar även fortsättningsvis för att införa och använda produkter som tas fram, och att bidra med sakkunskap i vidareutveckling.

Samverkan mellan myndigheter och intressenter inom e-hälsa är central för en framgångsrik fortsatt utveckling och även nationellt, nordiskt och internationellt samarbete bör utnyttjas. Användning av en standardiserad terminologi och kodverk kan uppnås om införande och förvaltning sker med ändamålsenlighet och kvalitetssäkring i fokus.

Socialstyrelsens förslag om ett utökat åtagande som inkluderar förvaltning av NPU innebär att:

  • Socialstyrelsen avsätter medel för förvaltning av NPU och samordning med Snomed CT-förvaltningen under 2014 utifrån en årlig kostnad på 4–5 miljoner, under förutsättning att regeringen därefter årligen tillför medel i motsvarande omfattning.
  • Socialstyrelsens tidigare äskanden om långsiktig förstärkning av resurser för uppdraget om gemensam informationsstruktur bör beaktas av regeringen också utifrån det utökade uppdraget kring NPU.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-23
ISBN: 978-91-7555-192-0
Format: PDF
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Anna Aldehag
075-247 30 00

Mer hos oss

Nationell e-hälsa