/
/

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Slutredovisning av 2013 års satsning

2013 fördelade Socialstyrelsen statsbidrag till kommunerna för att stödja dem i kompetensutvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Denna rapport innehåller en inventering av kompetensläget och en beskrivning av hur arbetet sett ut. Det finns också förslag på hur den fortsatta satsningen bör utformas.

Sammanfattning

Socialstyrelsen fick 2013 i uppdrag av regeringen att fördela 57 000 000 kronor för att stärka kommunernas arbete med att utveckla kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet var att säkra en trygg och säker vård. Av dessa medel var 20 000 000 kronor avsedda för att genomföra en inventering av kompetensläge och kompetensbehov på kommunal nivå. Resterande medel, 37 000 000 kronor, skulle fördelas till kommunerna för kompetensutveckling för främst socialsekreterare och chefer med ansvar för myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Under 2013 fördelade Socialstyrelsen sammanlagt 51 737 746 kronor i statsbidrag till kommunerna för att stödja dem i deras kompetensutvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. Av landets 290 kom­muner har 263 stycken rekvirerat medel för att genomföra kompetensinven­tering under 2013 och 234 kommuner har även rekvirerat medel för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser under hösten 2013. En kommun har betalat tillbaka hela stimulansbidraget och ingår därmed inte i uppföljningen. Kommunerna kunde välja att rekvirera medel enbart för inventering, men för att få rekvirera medel för kompetensutveckling måste kommunen även rekvirera medel för kompetensinventering.

Socialstyrelsens inventering visar att majoriteten av handläggarna inom den sociala barn- och ungdomsvården har socionomexamen och mer än ett års erfarenhet av arbete inom området. Arbetsledarna har vidareutbildning på högskolenivå i relativt hög utsträckning. För hälften av arbetsledarna är det första chefsjobbet. Knappt hälften av dem bedöms ha behov av kompetensutveckling.

Majoriteten av handläggarna har grundläggande kompetens i de olika kunskapsområdena i SOSFS 2006:14 samt inom områdena evidensbaserad praktik, risk- och skyddsfaktorer och placerade barn. Samtidigt finns det en betydande grupp handläggare inom samtliga områden som bedöms sakna sådan kompetens och som därmed är i behov av kontinuerligt stöd för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Kommunerna lyckas väl med att identifiera de kunskapsområden där det finns ett behov av kompetensutveckling för arbetsledarna och handläggarna. Behovet gäller framförallt inom evidensbaserad praktik samt uppföljning och utvärdering men det finns egentligen inget kunskapsområde i SOSFS 2006:14 där kommunerna bedömer att det inte behövs kompetensutveckling. Majoriteten av kommunerna har helt eller delvis kunnat genomföra sina planerade kompetensutvecklingsinsatser för såväl arbetsledare som handläggare under 2013.

Enligt kommunernas inventering ges drygt 85 procent av handläggarna och drygt 70 procent av arbetsledarna möjlighet att befästa ny kunskap genom att läsa, öva och omsätta de nya kunskaperna i praktiken.

Socialstyrelsens sammanställning visar att majoriteten av utbildningsinsatserna har riktats till handläggare med socionomexamen. Det är endast 105 av de 950 utbildningsinsatserna som har gett högskolepoäng. Det är alltså relativt få utbildningar som har anordnats av universitet och högskola.

Kommunerna har haft svårt att kategorisera utbildningarna efter kompetensområdens i SOSFS 2006:14 vilket innebär att samma utbildning kan ha tagits med i flera kategorier. Således är antalet utbildningsplatser förmod­ligen något färre än de sammanlagt 6 677 platser som fångats upp i Social­styrelsens sammanställning.

Korta utbildningsinsatser med 1–2 dagars längd är överrepresenterade trots att längre utbildningsinsatser kan antas vara mer meningsfulla. Att korta utbildningsinsatser dominerar bilden är sannolikt ett resultat av att kommunerna fått ta de kurser som var tillgängliga med kort varsel. Flera kommuner nämner också att den korta tidsramen för satsningen har gjort att de har prioriterat stöd och handledning till oerfarna handläggare snarare än vidareutbildningar på högskolenivå. Med utgångspunkt i inventeringen och sammanställningen av de genomförda kompetensutvecklingsinsatserna föreslår Socialstyrelsen följande aktiviteter:

  • Statsbidraget 2013–2016 bör följas upp genom att kommunerna upprepar kompetensinventeringen inför satsningens slut. Därigenom kommer redovisade utbildningsinsatser under perioden att kunna jämföras med de uppgifter om kompetensnivå och behov av kompetensutvecklig som kommunerna lämnade i 2013 års inventering.
  • Socialstyrelsen föreslår att en utvärdering bör genomföras för att undersöka effekten av kompetenssatsningen. Utvärderingen bör ha som syfte att utreda vilken kompetensstärkning stimulansbidraget har medfört.
  • En övergripande insats som syftar till att stärka erfarenhetsutbyte mellan kommuner bör planeras under 2014. Insatsen, som nämns i Socialstyrelsens delrapport från 2013, ska genomföras tillsammans med Sveriges kommuner och landsting 2015 under förutsättning att medel beviljas för detta ändamål. Insatsen kan bland annat bestå av seminarier på nationell och regional nivå.
  • Satsningen bör även fortsättningsvis ha en bred ansats eftersom kompetensläget i kommunerna är så olika. För att öka kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården behöver satsningarna göras på flera olika nivåer och vara inriktad mot de områden i SOSFS 2006:14 som kommunerna identifierat som bristfälliga. I den fortsatta satsningen bör alltså kommunernas inventering ligga till grund för inriktningen på kompetenssatsningen.

Socialstyrelsen föreslår slutligen att statsbidraget även fortsättningsvis ska fördelas via rekvisition utifrån fördelningsram där det belopp som respektive kommun kan rekvirera baseras på kommunernas förutsättningar. Eftersom utbildningar tar tid att planera och genomföra skulle en tidigare rekvisition av statsbidraget underlätta för kommunerna, och bidra till mer långsiktighet i kommunernas planering.

Läs hela sammanfattningen
2014-6-12 Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Slutredovisning av 2013 års satsning

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-12
Format: POD
Antal sidor: 55
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Thomas Malm
075-247 30 00