/
/

Öppna jämförelser 2014 – Missbruks- och beroendevården – Resultat, metod och indikatorer

Den här rapporten presenterar resultaten av 2014 års öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården i kommuner och landsting samt gemensamt drivna beroendemottagningar. Rapporten innehåller även en metodbeskrivning och en beskrivning av indikatorer.

Sammanfattning

I den här rapporten redovisar Socialstyrelsen 2014 års öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården för vuxna. Jämförelserna omfattar 98 indikatorer för kommunernas socialtjänst, landstingens specialiserade beroendevård och gemensamt drivna beroendemottagningar. Socialstyrelsen presenterar också resultatet för jämförelser från tidigare år, på länsnivå och utifrån invånarantal i kommuner och län.

Några övergripande resultat

  • Andelen kommuner som har rutiner för intern samordning mellan missbruksverksamheten och andra verksamhetsområden inom socialtjänsten har ökat över tid, framför allt med verksamheten för ekonomiskt bistånd. 
  • De flesta landsting och beroendemottagningar har skriftliga rutiner för arbetet med personer med samsjuklighet, det vill säga psykisk ohälsa och missbruk eller beroende. Nästan hälften av kommunerna saknar dock aktuella rutiner för intern samordning med verksamheten som arbetar med stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.  
  • Runt 70 procent av kommunerna har rutiner för att erbjuda stödinsatser till närstående vuxna och till närstående barn. Att många kommuner i ett län erbjuder stödinsatser till närstående vuxna innebär däremot inte alltid att de gör det till närstående barn, och vice versa. 18 av 21 landsting har skriftliga rutiner för att uppmärksamma barns behov av information, råd och stöd när deras förälder har missbruks- och beroendeproblem.
  • Det systematiska uppföljningsarbetet kan utvecklas i både kommu-ner, landsting och på beroendemottagningar. I hälften av alla län saknas kommuner som sammanställt de enskildas behov och uppföljda resultat av genomförda insatser som ett led i uppföljningsarbetet. Storstäderna har i störst utsträckning gjort sådana sammanställningar. 
  • Många kommuner kan bli bättre på att snabbt erbjuda en första be-sökstid hos socialtjänsten och att på olika sätt ta tillvara brukarnas synpunkter. Det är lättare att snabbt få tillgång till en besökstid hos socialtjänsten i invånarmässigt små kommuner.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-11
Format: PDF
Antal sidor: 112
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Charlotta Fondén
075-247 30 00